Бакалець О.А. Історія України

200,0

Бакалець О. А. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. : навч. посіб. / О. А. Бакалець. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – (Вища освіта в Україні).

Палітурка: м’яка; мова: українська;  чорно-білі світлини.
Стан: вживана, відмінний.
Зауваження: на титульній сторінці дарчий напис автора.

Немає в наявності

Опис

Посібник укладений за навчальною програмою МОН України з курсу “Історія України“ для неісторичних факультетів вищих навчальних закладів України. У ньому подається короткий огляд стародавньої, середньовічної, нової та новітньої історії України. Автор, використовуючи багаторічний досвід викладання даного курсу в обласному гуманітарному ліцеї, в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського, Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, дає власне бачення та оцінки державницьким і бездержавним періодам вітчизняної історії, визначним історичним постатям України, пропонує об’ємний фактичний матеріал, опорні логічні таблиці, хронологію найважливіших історичних подій, історичні документи, значна частина з яких вперше вводиться у науковий обіг, найважливіші історичні терміни, ілюстрації. Перевірці засвоєння знань сприяють тести та контрольні запитання в кінці кожної теми та після історичних документів.
Зміст посібника розрахований на учнів гуманітарних ліцеїв, студентів денної та заочної форм навчання середніх спеціальних та вищих навчальних закладів І- ІV рівнів акредитації, вчителів загальноосвітніх шкіл та викладачів.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
ТЕМА 1. ВСТУП ДО КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”
1.1. Предмет, завдання, принципи, категорії, методи курсу “Історія України”
1.2. Періодизація та історичні джерела курсу “Історія України”
Документи
Запитання для самоконтролю

ТЕМА 2. СТАРОДАВНІЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. НАЙДАВНІШЕ НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ПЕРВІСНОЇ ДОБИ
2.1. Найдавніше населення на території України.
Племена трипільської культури
2.2. Держави Північного Причорномор’я та Криму
2.3. Античні міста-поліси в Північному Причорномор’ї
Документи
Хронологія історичних подій
Запитання для самоконтролю

ТЕМА 3. ЕПОХА РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ЗАНЕПАД КИЇВСЬКОЇ РУСІ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА (друга половина ХІ – середина ХІV ст.)
3.1. Східні слов’яни на території України
3.2. Причини виникнення та становлення Київської Русі
3.3. Розквіт Київської Русі
3.4. Державний устрій Київської Русі
3.5. Феодальна роздробленість та причини падіння Київської держави
3.6. Галицько-Волинська держава
3.7. Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави
Документи
Хронологія історичних подій
Запитання для самоконтролю

ТЕМА 4. УКРАЇНА В ДОБУ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ. ВИНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА. УТВЕРДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ ПОРЯДКІВ В УКРАЇНІ (середина ХІV – середина ХVІІ ст.)
4.1. Українські землі в складі Великого князівства Литовського та інших іноземних держав
4.2. Виникнення козацтва та Запорізької Січі
4.3. Загарбання шляхетською Польщею українських земель
4.4. Визвольний рух в Україні проти шляхетської Польщі та турецько-татарської агресії наприкінці ХVI – першій половині ХVІІ ст.
Документи
Хронологія історичних подій
Запитання для самоконтролю

ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ
(1648 – 1676 рр.)
5.1. Причини, характер, рушійні сили, періодизація Національно-визвольної революції 1648 – 1676 рр. в Україні. Б. Хмельницький
5.2. Формування української козацької держави в ході війни.
Соціально-економічний розвиток Гетьманщини
5.3. Політичні, економічні та територіальні зміни в Україні після Переяславської ради 1654 р. та в період “Руїни”
5.4. Причини поразки та історичне значення Національне-визвольної революції (1648 – 1676 рр.)
Документи
Хронологія історичних подій
Запитання для самоконтролю

ТЕМА 6. УКРАЇНА ПЕРІОДУ ГЕТЬМАНІЦИНИ (1676 – 1781 рр.). ДВОРЯНСЬКО-ДЕРЖАВНИЦЬКА ТЕЧІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ. ВТРАТА АВТОНОМІЇ УКРАЇНИ
6.1. Зміцнення та розквіт Гетьманщини за часу правління І. Мазепи.
Конституція 1710 р. П. Орлика
6.2. Політичне становище Гетьманщини в 1708-1781 рр. та запровадження нового адміністративно-територіального устрою України в 1782-1796 рр.
6.3. Економічний розвиток Лівобережної та Слобідської України
6.4. Становище Правобережної та Західної України у ХVІІІ ст. в складі Речі Посполитої
6.5. Дворянсько-державницька течія в українському національному русі XVIII ст.
6.6. Розвиток української культури в ХVІ – ХVІІ ст.
Документи
Хронологія історичних подій
Запитання для самоконтролю

ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ. ПОЧАТОК ЕПОХИ УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ (перша половина ХІХ ст.)
7.1. Політичне становище українських земель в складі Російської та Австрійської імперій в першій половині ХІХ ст.
7.2. Соціально-економічні процеси в українських землях у першій половині ХІХ ст.
7.3. Розгортання декабристського та антифеодального селянського руху в Наддніпрянській Україні у першій половині ХІХ ст.
7.4. Національне відродження в Наддніпрянській Україні.
Діяльність Кирило-Мефодіївського братства
7.5. Початок національного відродження в західноукраїнських землях.
Діяльність “Руської трійці“
7.6. Національно-визвольний рух в західноукраїнських землях під час буржуазної революції 1848 – 1849 рр. в Австрійській імперії
Документи
Хронологія історичних подій
Запитання для самоконтролю

ТЕМА 8. УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. ЕКОНОМІЧНИЙ,
ПОЛІТИЧНИЙ І КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ
8.1. Соціально-економічний розвиток українських земель в другій
половині ХІХ ст. під владою Російської та Австро-Угорської
імперій в умовах формування капіталізму
8.2. Громади та їхня культурно-освітня діяльність у другій половині ХІХ ст. Діяльність В. Антоновича та М. Драгоманова
8.3. Народовці, радикали, москвофіли в суспільно-політичному житті Західної України у другій половині ХІХ ст. І. Франко, Ю. Бачинський
8.4. Розвиток української культури у другій половині ХІХ ст.
Документи
Хронологія історичних подій
Запитання для самоконтролю

ТЕМА 9. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ ст. ПОЛІТИЧНИЙ ЕТАП УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ
9.1. Українська національна ідея: суть, складові, стали формування.
9.2. Виникнення та діяльність українських політичних партій
9.3. Україна в роки буржуазно-демократичної революції 1905 т 1907 рр.
та столипінської аграрної реформи
9.4. Події Першої світової війни 1914 – 1918 рр. та її наслідки для України
Документи
Хронологія історичних подій
Запитання для самоконтролю

ТЕМА 10. ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1920 рр.
10.1. Лютнева демократична революція 1917 р. в Росії та її вплив на події в Україні
10.2. Причини, характер, рушійні сили, основні етапи національно-визвольної революції в Україні 1917 – 1920 рр.
10.3. Початок діяльності УЦР. Проголошення Універсалів УЦР, УНР та незалежності України
10.4. Боротьба за владу в Україні між УНР та більшовиками.
Історичне значення та причини поразки УЦР
10.5. Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р.
10.6. Відродження УНР та діяльність Директорії (грудень 1918 – листопада 1920 р.)
10.7. Національно-визвольні змагання в Західній Україні.
Утворення та діяльність ЗУНР
10.8. Українсько-російське протистояння у 1918 – 1920 рр. Утворення та діяльність УСРР. Політика “воєнного комунізму” в Україні
10.9. Причини поразки та історичне значення визвольних змагань українського народу в 1917 – 1920 рр.
Документи
Хронологія історичних подій
Запитання для самоконтролю

ТЕМА 11. РОЗВИТОК УКРАЇНИ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1921 – 1939 рр.). СТАНОВИЩЕ УКРАЇНЦІВ В УСРР ТА В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
11.1. Перехід до нової економічної політики та її здійснення в
Україні (1921 – 1928 рр.)
11.2. Вступ України до СРСР та політика українізації.
Відродження української культури
11.3. Радянська модернізація (1928 – 1939 рр.), її завдання та складові.
Політика індустріалізації та її наслідки в Україні
11.4. Колективізація в Україні. Причини та наслідки голодомору в Україні 1932 – 1933 рр.
11.5. Сталінські репресії в Україні 30-х рр. Розстріляне Відродження
11.6. Статус західноукраїнських земель в 20 – 30-х рр ХХ ст.
11.7. Національно-визвольний рух українців у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини
11.8. Карпатська Україна 1939 р.
Документи
Хронологія історичних подій
Запитання для самоконтролю

ТЕМА 12. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ТА ВЕЛИКОЇ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВОЄН (1939 – 1945 рр.)
12.1. Причини, періодизація Другої світової
12.2. Воєнне становище України в перший період Великої Вітчизняної війни (1941 – 1942рр.)
12.3. Україна під нацистською владою. Рух Опору українського народу проти іноземної окупації
12.4. Бойові дії на території України в 1943 – 1944 рр. Звільнення України від німецько-фашистської окупації
Документи
Хронологія історичних подій
Запитання для самоконтролю

ТЕМА 13. УКРАЇНА В СКЛАДІ СРСР В ПЕРІОД ПОВОЄННОЇ
ВІДБУДОВИ, “ВІДЛИГИ”, “ЗАСТОЮ” (1945 – 1985 рр.).
КРИЗА КОМУНІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТА РОЗПАД СРСР
13.1. Українська РСР в умовах післявоєнної відбудови. Ситуація в Західній Україні
13.2. Перша спроба десталінізації радянського суспільства та соціально-економічних реформ в умовах хрущовської “відлиги”. Україна в період “відлиги”
13.3. Внутрішня і зовнішня політика радянського керівництва епохи брежнєвського “застою”
13.4. Особливості розвитку дисидентського руху в Україні у 50 – 80-ті рр.
ХХ ст.
13.5. Культура в Україні у 50 – 80-ті рр. ХХ ст.
Документи
Хронологія історичних подій
Запитання для самоконтролю

ТЕМА 14. ПОЧАТОК РОЗБУДОВИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВИ. ПОЛІТИЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ І КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (1985 – 2010 рр.)
14.1. Політика “перебудови”, її складові, основні етапи та причини її краху
14.2. Причини розпаду та крах СРСР. Спроби зберегти СРСР в 1991 р. Події в Москві 19 – 21 серпня. Акт проголошення незалежності України
14.3. Утвердження незалежної України: становлення та розвиток національної державності. Конституційний та політичні процеси в Україні
4.4. Соціально-економічний розвиток та труднощі перехідного періоду
4.5. Особливості зовнішньої політики України
4.6. Розвиток української культури на сучасному етапі
Документи
Хронологія історичних подій
Запитання для самоконтролю

СЛОВНИК ІСТОРИЧНИХ ТЕРМІНІВ
ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Додаткова інформація

Розміри 24 × 17 × 3 cm