ТОЇЧКІН Денис - ZBROEZNAVdotCOM

ТОЇЧКІН Денис

ToiТОЇЧКІН Денис Віталійович (22.06.1968, м. Київ) – дослідник спеціальних історичних дисциплін. Основна сфера наукових зацікавлень – історія стародавньої зброї.
1995 р. закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 1998–2002 рр. – аспірант, 2002–2005 рр. – молодший науковий співробітник відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України. У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни „Українська шабля XVII-XVIII ст. як історичне джерело: витоки, джерело, виготовлення та поширення (за матеріалами музейних колекцій України)”. Від 2005 р. – науковий співробітник, від 2007 р. – старший науковий співробітник відділу спеціальних історичних дисциплін.  2009 р. Д. В. Тоїчкіну присвоєно звання старшого наукового співробітника.


СПИСОК ПРАЦЬ

МОНОГРАФІЇ
Тоїчкін Д. В. Козацька шабля XVII–XVIII ст.: історико-зброєзнавче дослідження. – К.: Стилос, 2007. – 368 с. Сторінка та повний текст

Тоїчкін Д. В. Клинкова зброя козацької старшини XVI — першої половини ХІХ ст.: проблеми атрибуції та класифікації / Денис Тоїчкін; Інститут історії України НАН України. — К.: Ін-т історії України НАНУ, 2013. — 464 с. Сторінка та текст книги

СТАТТІ
 1. Тоїчкін Д. В. Хо­ло­д­на зброя, як скла­до­ва ком­пле­к­су укра­ї­н­сь­ко­го ко­за­ць­ко­го озбро­єн­ня XVII ст.: осо­б­ли­во­с­ті та про­бле­ми фо­р­му­ван­ня // Спе­ці­а­ль­ні іс­то­ри­ч­ні ди­с­ци­п­лі­ни: пи­тан­ня те­о­рії та ме­то­ди­ки. Число 5. Зб. на­у­к. праць на по­ша­ну ака­де­мі­ка В.А­.­С­мо­лі­я: У 2-х част. – К.: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2000. – Ч. 1. – С.115-128. Повний текст
 2. Тоїчкін Д. В. До­слі­джен­ня центрів ви­ро­б­ни­ц­т­ва хо­ло­д­ної сі­ч­ної зброї в Укра­ї­ні ХVІІ ст. // Іс­то­ри­ко-­ге­о­г­ра­фі­ч­ні до­слі­джен­ня в Укра­ї­ні. Число 5. Зб. на­у­к. праць. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2001.– С. 61-94. Повний текст
 3. Тоїчкін Д. В. Про­бле­ми те­р­мі­но­ло­гії, по­ня­тій­но­го апа­ра­ту та огляд ти­по­ло­гій кли­н­ко­вої збро­ї. // Спе­ці­а­ль­ні іс­то­ри­ч­ні ди­с­ци­п­лі­ни: пи­тан­ня те­о­рії та ме­то­ди­ки. Число 6. Зб. на­у­к. праць та спо­га­дів па­м’я­ті В.О­.­За­м­лин­сь­ко­го: У 2-х част. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2001. – Ч. 1. – С. 224-245. Повний текст
 4. Тоїчкін Д. В. З іс­то­рії ша­б­лі в Укра­ї­ні. // Український історичний журнал. – 2001. – №4. – С.81-94.
 5. Тоїчкін Д. В. Ша­б­ля як об’­єкт до­слі­джен­ня іс­то­ри­ч­но­го зброє­знав­с­т­ва: ево­лю­цій­ний ас­пект // Спе­ці­а­ль­ні іс­то­ри­ч­ні ди­с­ци­п­лі­ни: пи­тан­ня те­о­рії та ме­то­ди­ки. Число 7. Зб. на­у­к. праць.: У 2-х част. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2002. – Ч. 1. – С.78-107.
 6. Тоїчкін Д. В. Шаблі XVII-XVIII ст. з колекції Державного історичного музею ім. Д.І.Яворницького: історико-зброєзнавчий аналіз // Спеціальні історичні дисци­пліни: питання теорії та методики. Число 10. Зб. на­у­к. праць: У 2-х част. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2003. – Ч. 1. – С. 334-342.
 7. Тоїчкін Д. В. Останні штрихи до історичного портрету Іллі Муромця, святого Києво-Печерської лаври // Історико-географічні дослідження в Україні. Число 6. Зб. на­у­к. праць. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2003. – С. 136-150 (співавт. С.Хведченя). Повний текст
 8. Тоїчкін Д. В. Алебарда // Енциклопедія історії України. – К., 2003. – Т.1. – С. 63-64. Повний текст
 9. Тоїчкін Д. В. Поклади в Україні залізної руди, придатної для виготовлення холодної зброї (XVII-XVIII ст.) // Історико-географічні дослідження в Україні. Число 7. Зб. на­у­к. праць. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2004. – С. 118-135. Повний текст
 10. Тоїчкін Д. В. Канали постачання в українські землі клинкової зброї та матеріалів для місцевого виготовлення клинків XVII – перша половина XVIII ст. // Спеціальні історичні дисци­пліни: питання теорії та методики. Число 11. Зб. на­у­к. праць: У 2-х част. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2004. – Т. 1. – С. 176-186. Повний текст
 11. Тоїчкін Д. В. Козацькі шаблі в зображальних джерелах України XVII-XVIII ст. // Український історичний журнал. – 2005. – №1. – С. 180-191. Повний текст
 12. Тоїчкін Д. В. Козацькі шаблі в колекції Переяславського державного історичного музею // Історико-географічні дослідження в Україні. – К., 2005.– Число 8. – С.84-94.
 13. Тоїчкін Д. В. Шаблі іноземного походження в колекції Переяславського державного історичного музею // Спеціальні історичні дисци­пліни: питання теорії та методики. – Число 12. – Ч. 1.­ – К., 2005. – С.288-294. Повний текст
 14. Тоїчкін Д. В. Українська шабля: історичні шляхи // Історична та літературна спадщина Михайла Грушевського. Матеріали міжрегіональній науково-практичній конференції. – К., 2005. – С. 61-64.
 15. Тоїчкін Д. В. Зброєзнавство // Енциклопедія історії України. – К., 2006. – Т.3. – С.306–307. Повний текст
 16. Тоїчкін Д. В. Зброя // Енциклопедія історії України. – К., 2006. – Т.3. – С.311–314. Повний текст
 17. Тоїчкін Д. В. Українська козацька шабля XVII-XVIII ст.: морфологічні типии й осередки виробництва // Військово-історичний альманах. – Число 2 (13). – К., 2006. – С. 104-138. Повний текст
 18. Тоїчкін Д. В. Зразки козацької холодної зброї в музейних збірках: підвалини зброєзнавчого дослідження // Пам’ятки України: історія та культура. Науковий часопис. – Число 2 (155). – К., 2007. – С. 58-79. Повний текст
 19. Тоїчкін Д. В. Клинкова зброя: методологічна схема й методи дослідження // Спеціальні історичні дисци­пліни: питання теорії та методики. Число 14. Зб. на­у­к. праць: У 2-х част. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2007. – Т.1. – С. 220-240.
 20. Тоїчкін Д. В. Зброєзнавство. // Спеціальні історичні дисципліни. Довідник. – К.: Либідь, 2008. – С.265-275. Повний текст
 21. Тоїчкін Д. В. Клинкова зброя: проблеми пошуку, відбору та зовнішньої критики джерела // Клинок. – 2008. – № 5 (26). – С. 2-6. Повний текст
 22. Тоїчкін Д. В. Козацький шамшир: реальність чи гарна вигадка? (На основі іконографічних і речових джерел в українських музеях). У співавторстві з О. Галенко. // Військово-історичний альманах. – Число 2 (17). – К., 2008. – С. 126-154. Повний текст
 23. Тоїчкін Д. В. Нагородні шаблі донських козаків другої половини XVIII ст. у колекції Національного музею історії України // Військово-історичний альманах. – Число 2 (19). – К., 2009. – С.60-68. Повний текст
 24. Тоїчкін Д. В. Проблематика походження козацької зброї в українській історіографії // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. – Вип. 20. – C.323-341. Повний текст
 25. Тоїчкін Д. В. Проблеми атрибуції клинкової зброї: знахідки фігур династичних гербів шляхти Волині на клинках шабель литовського й руського походження XVII–XVIII ст. // Мат-ли ХХХ Всеукраїнської науково-практичної історико-краєзнавчої конференції [«Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії краю»], (Луцьк, 24-25 бер. 2009 р.). Вип. 30. / Центральний музей Збройних Сил України; Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки; Волинський краєзнавчий музей. – Луцьк: Центральний музей Збройних Сил України, Волинський краєзнавчий музей, 2009. – С.102-108. Повний текст
 26. Тоїчкін Д. В. Шабля Почесної варти Міністерства оборони України: до збереження національних традицій // Військова символіка держави: основні проблеми розвитку на сучасному етапі. Матеріали ХХХ науково-практичної конференції, 27 травня, 2009 р., м. Київ. – Київ, 2009. – Вип. ХХ. – С. 61-76. Повний текст
 27. Тоїчкін Д. В. Класифікація та зміст сим­воліки на клинковій зброї XV–XІХст. в ук­раїнських музеях: геральдика, епіграфіка, орнаментика // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Ч. 17: зб. на­у­к. праць. – К.: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2009. – С. 149-176. Повний текст
 28. Тоїчкін Д. В. Символика и эпиграфика клинкового оружия XV–XІХ вв.: классификация, содержание, атрибуция // Антиквар. – 2010. – №3 (41). – С.76-81. Повний текст
 29. Тоїчкін Д. В. Зброя козацької старши­ни: шабля Йосипа Гладкого. // Військово-історичний альманах. – 2010. – Число 1 (20). – С. 105-117. Повний текст
 30. Тоїчкін Д. В. Зброєзнавство // Енциклопедія сучасної України. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2010. – Т.10: Гасла на літеру «З». – С.429-430. Повний текст
 31. Тоїчкін Д. В. Зброя // Енциклопедія сучасної України. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2010. – Т.10: Гасла на літеру «З». – С.435-437. Повний текст
 32. Тоїчкін Д. В. Палаш останнього гетьмана // Військово-історичний альманах. – 2011. – Число 1 (22). – С. 87-94. Повний текст
 33. Тоїчкін Д. В. Сабли Востока: вопросы типологии// Клинок – 2011. – №2 (42). – С. 26-30. Повний текст
 34. Хорасанi M. М., Тоїчкін Д. В. Перський ніж: кард / Манучегр Моштаг Хорасані, Денис Тоїчкін // Військово-історичний альманах. – 2012. – №24. – C.106–118. Повний текст
 35. Тоїчкін Д. В. До питання про походження шабель XVII cт., прикрашених християнською символікою та епіграфікою / Денис Тоїчкін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. – Число 20: Генеалогія та геральдика – К.: Інститут історії України, 2012. – С. 209-231. Повний текст
 36. Тоїчкін Д. В. Середньовічний меч як традиційна ознака військово-рицарського стану на українських землях // Військово-історичний альманах. – 2013. – Число 1-2 (25-26). – С. 38-46. Повний текст
 37. Тоичкин Д. В. Сабли Богдана Хмельницкого в коллекциях музеев Польши и Украины // Война и оружие. Труды Четвертой Международной научно-практической конференции 15-17 мая 2013 года. Ч. IV. – Санкт-Петербург: ВИМАиВС, 2013. – С. 254-270. Повний текст
 38. Тоїчкін Д. В. Клинкова зброя козацької старшини як історичне джерело: методи практичного дослідження // Кубань – Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия. – Вып. VII. Посвящается 150-летию со дня рождения Б. Д. Гринченко. – Краснодар – Киев, 2013. – C. 228-255.
 39. Тоїчкін Д., Назаренко В. Конструкція клинкової зброї з булатної сталі. Шабля й кинджал // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. зб. наук. пр. – Число 22-23. – К.: Інститут історії України, 2013. – С. 268-293. Повний текст
 40. Тоїчкін Д. В. Зброєзнавство: каталог фахових ресурсів мережі Інтернет // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. – Число 21: Електронні інформаційні ресурси. – К.: Інститут історії України, 2013. – С. 219-236. Повний текст
 41. Тоїчкін Д. В. Формування наукових уявлень про козацьку клинкову зброю: від др. пол. ХІХ ст. до сучасності // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – №784 «Держава та армія». – С. 25-34. Повний текст
 42. D. Toichkin, M. M. Khorasani. Qames and Kinjals of Persia and the Caucasus in the Modern Period: Problems of Attribution // Marlik: Persian Journal of Iranian Studies (Archaeology) – 2014. – Vol. 2 & 3, No. 5 & 6. – P. 3-20. Повний текст
 43. D. Toichkin, M. M. Khorasani. First International Research Conference on Weaponology in Kyiv, Ukraine: A Ground-breaking Start // Revista de Artes Marciales Asiáticas. – 2014. – Vol. 9(1). – P. 54-60. Повний текст
 44. Тоичкин Д. В. Две сабли балканского происхождения XVIII в. из коллекции Полтавского обласного краеведческого музея // Война и оружие. Труды Пятой Международной научно-практической конференции 14–16 мая 2014 года. Ч. IV. – Санкт-Петербург: ВИМАиВС, 2014. – С. 249-257. Повний текст
 45. Тоїчкін Д. В. Атрибуція історичної зброї в Україні: наукові тенденції та основні складові процесу // Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку. Мат-ли ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 520-річчю з дня народження Бони Сфорца та 120-річчю виходу у світ праці М. С. Грушевського «Барське староство. Історичні нариси XV-XVIII ст.», 26 вересня 2014 р. – С. 146-148.
 46. Тоїчкін Д. В. Перша міжнародна конференція з історичного зброєзнавства у Києві: початок нової традиції // Історія давньої зброї. Дослідження 2014: зб. наук. пр. / Упорядник Д. Тоїчкін; Інститут історії України НАН України; Національний військово-історичний музей України. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. – C. 12-15. Повний текст
 47. Тоїчкін Д. В. Булави й перначі на теренах України: зброя та символ влади. // Історія давньої зброї. Дослідження 2014: зб. наук. пр. / Упорядник Д. Тоїчкін; Інститут історії України НАН України; Національний військово-історичний музей України. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. – C. 227-241. Повний текст
 48. Тоїчкін Д. В. Оснащення українського козацького війська: холодна зброя // Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр. – Вип. 14. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. – С. 336-361.
 49. Тоїчкін Д. В. Геральдичні символи на зброї: проблеми ідентифікації // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. – Число 24: Генеалогія та геральдика. – К.: Інститут історії України, 2014. – С. 165-169. Повний текст
 50. Тоїчкін Д. В. Зброєзнавство: фахові ресурси мережі Інтернет. Частина 2 // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. – Число 25: Електронні інформаційні ресурси. – К.: Інститут історії України, 2015. – С. 223-238.  Повний текст
 51. Манучегр Моштаг Хорасані, Денис Тоїчкін. Табер і таберзін: перські бойові сокири в музеях України та Ірану // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Число 26–27. – К.: Інститут історії України, 2015. – С. 199-206. Повний текст
 52. Denis Toichkin and Manouchehr Moshtagh Khorasani. Arms and Armour of Hospitaller Knights vs the Ottoman Turkish Armada // Besieged: Malta 1565. A collection of papers related to the Great Siege / ed. by Maroma Camilleri.  – Vol. I. – Valetta: Malta Libraries and Heritage Malta, 2015. – P. 213-222. Повний текст
 53. Denis Toichkin and Manouchehr Moshtagh Khorasani. Arms and Armour of Hospitaller Knights vs the Ottoman Turkish Armada // Besieged: Malta 1565. A collection of papers related to the Great Siege / ed. by Maroma Camilleri.  – Vol. II. – Valetta: Malta Libraries and Heritage Malta, 2015. – P. 145-154. Повний текст
 54. Тоїчкін Д. В. Пехотинцам, всадникам, саперам, морякам. Казацкое холодное оружие в коллекции Feldman Family Museum // Антиквар — 2015. — №5-6 (90). — С. 51-59.
 55. Denis Toichkin and Manouchehr Moshtagh Khorasani. The Development of the Karabela Hilt on Swords and Sabers: a Comparative Study // GLADIUS – 2016. – XXXVI.  — P . 181-197. Повний текст
 56. Тоїчкін Д. В. ІІ Міжнародна зброєзнавча конференція // Український історичний журнал. — 2016. — №4. — С. 227-230. Повний текст
 57. Denys Toichkin (2017). Second International Research Conference on the History of Arms and Armor in Kyiv, Ukraine // Revista de Artes Marciales Asiáticas, 11 (2), 116-121. DOI: http://dx.doi.org/10.18002/rama.v11i2.4727
 58. Denys Toichkin. Sabers of Hetman Ivan Mazepa: Relic from the State Hermitage Museum (Russia) // History of Antique Arms. Researches 2016: Vol. I / Інститут історії України НАН України. – К.: Видавець Олег Філюк, 2017. — С. 172-184. Повний текст­­
 59. Денис Тоїчкін. Козаки та самураї: рицарські традиції та зброя у цивілізаційному контексті – Електрон. дані. – 2016. – Режим доступу: http://zbroeznav.com/?p=6541
 60. Тоїчкін Д. В. ІІ Міжнародна конференція з історії зброї та озброєнь // Історія давньої зброї. Дослідження 2016: Т. ІІ / Інститут історії України НАН України. – К.: Видавець Олег Філюк, 2017. — С. 5-12. Повний текст
 61. Володимир Індутний, Ніна Мережко, Денис Тоїчкін. Товарознавча характеристика антикварної холодної зброї на ринку України // Історія давньої зброї. Дослідження 2016: Т. ІІ / Інститут історії України НАН України. – К.: Видавець Олег Філюк, 2017. — С. 41-55. Повний текст
 62. Денис Тоїчкін. Мечі з власницькою символікою у колекції Львівського історичного музею // Studia Edytorskie. – T. 3: Edytorstwo źródeł: różne drogi – wspólny cel / pod red. Adama Perłakowskiego. – Kraków: Historia Iagellonica, 2017.S. 143-168. Повний текст
 63. Тоїчкін Д. В. Шаблі з L-подібною гардою в колекції Національного історико-меморіального заповідника “Поле Берестецької битви” // “Національний пантеон – “Козацькі могили”. Мат-ли науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю Національного історико-меморіального заповідника “Поле Берестецької битви” та 366-річчю Берестецької битви. – с. Пляшева, 2017. – С.157-161. Повний текст
 64. Тоїчкін Д. В. Міжнародний науково-практичний семінар-тренінг «Аналітичні методи дослідження історичної зброї» в Національному музеї історії України // Науковий вісник Національного музею історії України  2018.  Вип. 3.  С. 225-226. Повний текст
 65. Тоїчкін Д. В. Атрибуція шаблі та шоломів типу «кула-худ» (kulah-khud) з колекцій НМІУ та Одеського музею західного та східного мистецтва. – Електрон. дані. – 2018. – Режим доступу: http://zbroeznav.com/?p=6493
 66. Тоїчкін Д. В. Вимоги до експертів, які проводять державну експертизу за напрямом діяльності “Історична зброя”. – Електрон. дані. – 2018. – Режим доступу: http://zbroeznav.com/?p=6517
 67. Тоїчкін Д. В. Основні проблеми і завдання сучасних класифікацій історичної холодної зброї // Речі і образи : матеріали конференції “Спеціальні історичні дисципліни в контексті “речового” та “візуального” поворотів європейської гуманітаристики” (4 жовтня 2019 р., м. Київ) / Відп. ред. О. Ковалевська; Упоряд.: С. Блащук, Г. Боряк, О. Ковалевська. НАН України. Інститут історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Центр пам’яткознавства, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного; Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Національний музей історії України. – К.: Інститут історії України, 2020. – С. 84-94. Повний текст
 68. Toichkin, D., Toichkina, Y. (2020).About the Origin of Swords, Decorated with Special Christian Symbols and Inscriptions. In Relaţii Interetnice în Transilvania: militaria mediaevalia în Europa centrală şi de sudest. Sibiu: Astra Museum, p. 93-112. Повний текст
 69. Тоїчкін, Д. (2020). ІІІ Міжнародна конференція з історії зброї у Києві. В Дмитрієнко, М.Ф. (Ред.), Історія давньої зброї. Дослідження 2018: збірник наукових праць Третьої міжнародної зброєзнавчої конференції, Київ, 12-14 червня 2018 р. (pp. 6-20). К.: Інститут історії України НАНУ. Повний текст
 70. Мальченко, О., Тоїчкін, Д. (2020). Віртуальний музей української історичної зброї XV–XVIII ст. В Дмитрієнко, М.Ф. (Ред.), Історія давньої зброї. Дослідження 2018: збірник наукових праць Третьої міжнародної зброєзнавчої конференції, Київ, 12-14 червня 2018 р. (pp. 197-222). К.: Інститут історії України НАНУ. Повний текст
 71. Тоїчкін, Д. В. (2021). Етапи розвитку зброєзнавчої історіографії Старого світу та короткий огляд розвитку зброєзнавства у Європі до кінця ХІХ ст. Військово-науковий вісник, 35, 238-251. Повний текст
 72. Тоичкин, Д. (2021). Клинковое оружие с городской гербовой маркировкой в коллекции Львовского исторического музея. In Jarno, W., Kita­, J. (Ed.), Oblicza Wojny. T.3, Miasto i wojna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p.63-79. Повний текст
РЕЦЕНЗІЇ
 1. Тоїчкін Д. В. Холодна зброя як неодмінна складова розвитку людської цивілізації. (у співавторстві з М.Дмитрієнко) Рец. на кн. Холодное оружие (серия: “Самые красивые и знаменитые”) / Авт. коллектив: М.Альбедиль, Е.Тихомирова, И.Кашкадамова, А.Марков, А.Горбылев, В.Новоселов, И.Аржанцева, В.Петрухин, И.Муравей, О.Фаис, В.Бокова. – М.: Аванта, 2004. – 184 с., ил. // Спеціальні історичні дисци­пліни: питання теорії та методики. – К., 2005 – Число 12. – Ч.2.­– С.424-436. Повний текст
 2. Тоїчкін Д. В. Дослідження ХХІ століття. Рецензія на книгу Manoucher Moshtagh Khorasani. Arms and Armor from Iran. The bronze Age to the End of the Qajar Period. – Tübingen, Germany: Legat-Verlag GmbH & Co. KG, 2006. – 776 р. (Манучегр Хорасані. Наступальна та захисна зброя з Ірану. Від бронзового віку до епохи Каджарів) // Історико-географічні дослідження в Україні. – К., 2008. – Число 11. ­– C. 314-341. Повний текст
 3. Тоїчкін Д. В. Українське зброєзнавство: досвіди системних досліджень. Рец. на кн.: Олег Мальченко. Орнаментовані гармати на Правобережній Україні (XV–XVIII cт.). – К., 2009. – 284 с. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2009. – Число 16 – С. 253-262. Повний текст
 4. Денис Тоїчкін. Рец. на кн.: Manoucher Moshtagh Khorasani. Lexicon of Arms and Armor from Iran: A Study of Symbols and Terminology. — Tübingen, Germany: Legat Publishers, 2010. — 560 pages // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Ч. 26–27. – К., 2015. – С. 482-484. Повний текст
 5. Toichkin, D. (2016). Persian Archery and Swordsmanship: Historical Martial Arts of Iran, by Manouchehr Moshtagh Khorasani. Niloufar Books. 2013. Hb., 392pp. B&W with colour gallery. $174.95. ISBN-13: 9783000390548. Journal of Islamic Archaeology, Vol 3, No 2,  252-254. doi: 10.1558/jia.v3i2.32833
 КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ
 1. Участь у міжрегіональній науково-практичній конференції «Історична та літературна спадщина Михайла Грушевського». Київ – Львів – Кам’янець-Подільський – Бар, 2005.
 2. Участь у ХХХ Всеукраїнській науково-практичній історико-краєзнавчої конференції [«Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії краю»], (Луцьк, 24-25 бер. 2009 р.).
 3. Виступ на ХХХ-й науково-практичній конференції «Військова символіка держави: основні проблеми розвитку на сучасному етапі». Київ, 27 травня, 2009 р.
 4. Виступ на IV-й міжнародній науково-практичній конференції «Война и оружие». Санкт-Петербург, 15-17 травня, 2013 р.
 5. Виступ на Чотирнадцятих джерелознавчих читаннях (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 17 грудня 2013 р. Доповідь: «Козацькі кинджали у складі найбільших музейних збірок України: проблеми вирізнення».
 6. Виступ на V-й міжнародній науково-практичній конференції «Война и оружие». Санкт-Петербург, 14–16 травня, 2014 р.
 7. Брав участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку», присвяченої 520-річчю з дня народження Бони Сфорца та 120-річчю виходу у світ праці М. С. Грушевського «Барське староство. Історичні нариси XV-XVIII ст.», 26 вересня 2014 р.
 8. Організовано та успішно проведено Першу Міжнародну зброєзнавчу конференцію, Київ, 16-19 лютого, 2014 р. За матеріалами конференції видано збірник наукових праць.
 9. Організовано та успішно проведено Другу Міжнародну зброєзнавчу конференцію, Київ, 16–18 травня 2016 р. За матеріалами конференції видані тези доповідей, збірник наукових праць та двотомник у повному кольорі.
 10. В рамках програми підвищення кваліфікації працівників музеїв «Експертиза культурних цінностей (предметів нумізматики, холодної та вогнепальної зброї)» успішно проведено Перший міжнародний науково-практичний семінар-тренінг «Аналітичні методи дослідження історичної зброї», Київ, 8 червня 2017 р., Національний музей історії України. Окремі матеріали семінару доступні для завантаження: презентаційна частина виступу Анни Феєрбах “Metallographic Study of Historical Arms”. За результатами семінару опубліковано повідомлення в: Науковий вісник Національного музею історії України  2018.  Вип. 3.  С. 225-226.
 11. Виступ на ІІ Всеукраїнському науковому семінарі кураторів та дослідників мистецтва ісламу «Мистецтво Ірану в музеях України», Київ, 12 лютого 2018 р., Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.
 12. Лекція на Сьомому щомісячному Всеукраїнському науковому семінарі Інституту спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих, Київ, 18 травня 2018 р., Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського. Дивитись відеозапис.
 13. Виступ на Всеукраїнському науковому семінарі «Організація експертної діяльності в контексті змін законодавства у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», Київ, 7 червня 2018 р., Національний музей літератури.
 14. Організовано та успішно проведено ІІІ Українське бієнале “Зброя: право на гідність” та Третю Міжнародну зброєзнавчу конференцію, Київ, 12–14 червня 2018 р. За матеріалами конференції видані тези доповідей.
 15. “The Sabre of Alexey the Apostol: A Historical Study of a Weapon” Виступ на міжнародній науковій конференції «Turning Points. European Arms and Armour from the Migration Period to the Early Modern Period», Sanok (Poland), 27-29 September 2019. Програма конференції
 16. Виступ на науковій конференції «Спеціальні історичні дисципліни в контексті “речового” та “візуального” поворотів європейської гуманітаристики», Київ, 4 жовтня 2019 р. Інститут історії України НАНУ. Програма конференції
 17. Виступ на науково-практичній конференції «Зброярня: історія розвитку озброєння та військової техніки», Львів, 27 лютого 2020 р. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Кафедра гуманітарних наук. Збірник матеріалів
 18. Організовано та успішно проведено ІV міжнародну науково-практичну конференцію з історії зброї та озброєнь, Київ, 3-4 листопада 2020 р. За матеріалами конференції видані тези доповідей.
СПИСОК ДОСТУПНИХ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРАЦЬ

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї