ІІ Міжнародна зброєзнавча конференція (Київ, 16-18.05.2016) - ZBROEZNAVdotCOM

ІІ Міжнародна зброєзнавча конференція (Київ, 16-18.05.2016)

ІІ Міжнародна зброєзнавча конференція (Київ, 16-18.05.2016)
Country
Ukraine
Початок події
16/05/2016

Відео з YouTube каналу “RAZMAFZAR”, а також власні відеозйомки різних днів роботи конференції.

 

Перший день конференції (16 травня) пройшов у Національному військово-історичному музеї України.

 • Учасники конференції. Зліва направо: Святослав Терський, Артем Папакін, Віталій Калініченко, Святослав Сичевський, Мар'яна Верхотурова, Володимир Гуцул, Борис Черкас.
 • З вітальним словом до учасників звернувся директор Національного військово-історичного музею України Владислав Таранець.
 • Вступна промова організатора і ведучого конференції, кандидата історичних наук Дениса Тоїчкіна.
 • Iryna Forostyan: "Why Can’t We Find a Ukrainian Cultural Treasures in the Metropolitan and other World Museums".
 • Доповідь Ірини Форостян (Нью-Йорк, США): "Відсутність української культурної спадщини в експозиції найбільших світових музеїв: постановка проблеми".
 • Ірина Форостян (праворуч) і Денис Тоїчкін.
 • Доповідь Манучегра Моштага Хорасані: "Інтерпретація технік стрільби із луку у перських літописах: практичне використання".
 • Доповідь д-ра Манучегра Моштага Хорасані (Франкфурт-на-Майні, Німеччина).
 • Manouchehr Moshtagh Khorasani: "An Interpretation of Archery techniques in Persian Archery Manuals: A Practical Application".
 • Організатор і ведучий конференції, к.і.н., Денис Тоїчкін (ліворуч).
 • Доповідь проф. Андре Лупо Синклера: "Еволюція фехтувальної та бійцівської системи в Італії у зв’язку з розвитком зброї та соціальним контекстом: історичний огляд".
 • Доповідь проф. Андре Лупо Синклера (Мілан, Італія).
 • Andrea Lupo Sinclair: "Historical Overview of the Progression of Fencing and Fighting Systems in Italy Compared to the Development of the Weapons and Social Context".
 • Доповідь Андрія Паніва: "Експонування історичної зброї у Львівському історичному музеї: переваги і недоліки".
 • Andriy Paniv: "Exhibiting of Historical Weapon in the Lviv HistoricalMuseum: Problems and Solutions".
 • Доповідає Андрій Панів (Львів, Україна).
 • Roman Prokhvatilo: "Arms and Armor Collection in the Vasyl Krychevsky Poltava Local History Museum. History of Creation and Perspective of Development".
 • Доповідь Романа Прохватіло (Полтава, Україна): "Колекційна збірка зброї Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Історія створення та перспективи розвитку".
 • Доповідь Ярослава Лебединського (Париж, Франція): "Від Сарматії до Галії: три ймовірно аланські «зубчасті клинки», знайдені у Франції".
 • Iaroslav Lebedynsky: "From Sarmatia to Gaul: Three Presumably Alan«Notched Blades» Found in France".
 • Dr. Artem Papakin. The Helmets and Eastern Contacts of Ruthenia and Poland (10 – early 11th cc.).
 • Доповідь Артема Папакіна (Київ, Україна): "Шоломи і східні контакти Русі та Польщі (Х – поч. ХІ ст.)".
 • Доповідь Віталія Калініченко (Чернівці, Україна): "Нові знахідки предметів середньовічного озброєння з рухотинського городища (уроч. Корнешти)".
 • Vitaly Kalinichenko: "New Findings of Medieval Weapons in the Ruhotyn Hillfort (Korneshty, Ukraine)".
 • Dr. Svyatoslav Tersky. "Swords from the City of Belz, Kept in the Lviv Historical Museum".
 • Доповідає Святослав Терський (Львів, Україна): "Мечі з Белза в колекції Львівського історичного музею".
 • Доповідає В’ячеслав Греков (Харків, Україна): До питання використання давньоруського іконопису як джерела з історії комплексу озброєння.
 • Dr. Vyacheslav Grekov. "The Ancient Icons as the Historical Sources forStudy of Arms and Armor".
 • Учасники конференції на засіданні (16.05.2016).
 • Проф. Андре Лупо Синклер на виставці зброї з приватної збірки Євгена Грєдунова в приміщенні Національного військово-історичного музею України.
 • Д-р. Манучегр Хорасані на виставці зброї з приватної збірки Євгена Грєдунова в приміщенні Національного військово-історичного музею України.
 • Урочистий фуршет для учасників конференції в ресторані Будинку офіцерів.
 • Урочистий фуршет для учасників конференції в ресторані Будинку офіцерів.
 • Зліва направо: Денис Тоїчкін, Енн Феєрбах, Томас Хенлі.
 • На передньому плані Віктор Кльонкін (ліворуч) та Андрій Панів.
 • Зліва направо: Сергій Горбатко, Ірина Форостян, Манучегр Моштаг Хорасані, Андре Лупо Синклер.

 

Другий день конференції (17 травня) пройшов у Національному музеї історії України.

 • Енн Феєрбах (співавтор Том Хенлі). "Торгівля клинковою зброєю між Хазарським каганатом, Руссю та Ісламськими державами протягом ІХ–Х ст. н.е."
 • Доповідає Енн Феєрбах (Нью-Йорк, США).
 • Dr. Ann Feuerbach. "Trade in Swords and Sabers Between the Khazars, Rus/Vikings, and the Islamic World During the 9–10th cc."
 • Учасники конференції: Роман Прохватіло, Юрій Бохан, позаду - Олег Мальченко.
 • Dr. Ann Feuerbach (N.Y., USA).
 • Учасники конференції на засіданні.
 • Доповідає Юрій Бохан: "До питання про особливості озброєння Білоруських земель Великого князівства Литовського наприкінці XIV–XV ст."
 • Доповідає Юрій Бохан (Мінськ, Білорусь)/
 • Dr. Yury Bohan. "The Features of Armaments in Belarusian Lands of Grand Duchy of Lithuania in the End of 14 – 15th cc."
 • Доповідає Володимир Гуцул: "Озброєння надвірної роти curiensis короля Яна Ольбрахта Ягеллона за реєстром 1500 р."
 • Dr. Volodymyr Hutsul. "The Armament of Household Troops (Curiensis) of Jan Olbracht Jagiellon, King of Poland, According to the Registry of 1500".
 • Доповідає Володимир Гуцул (Ужгород, Україна).
 • Доповідає Володимир Прокопенко (Київ, Україна): «Обоймиці з плечиками» – один із типів обоймиць шабельных піхв XIII–XIV ст.
 • Dr. Volodymyr Prokopenko. «Scabbard Mounts with Shoulders» – One of the Types Saber Scabbard Mounts of 13 – 14th century.
 • Володимир Прокопенко (друга доповідь): «Обоймиці з крильцями» – один из типів обоймиць шабельных піхв XV–XVIII ст.
 • Доповідає Олексій Сокирко (Київ, Україна) "Гарматний парк Лівобережної Гетьманщини першої половини XVII – середини XVIII ст."
 • Dr. Oleksij Sokyrko. Cannon Park of the Left Bank Ukrainian Hetman of the First Half – Middle of the 18th c.
 • Дмитро Коляденко (ліворуч) та Юрій Бохан.
 • Святослав Сичевський (ліворуч) та Юрій Бохан.
 • Учасники конференції на обідній перерві (зліва направо): Дмитро Коляденко, Святослав Сичевський, Святослав Терський, Юрій Бохан, Мар’яна Верхотурова.
 • Олена Попельницька: "Півдоспіх Франциска Медичі другої половини XVI ст. та італійські лати вершника початку XVII ст. у зібранні Національного музею історії України".
 • Другий день конференції у Національному музеї історії України.
 • Мар’яна Верхотурова (Львів, Україна): "Огляд колекції мортир львівського історичного музею".
 • Mariana Verhoturova: "Mortar’s Collection in the Lviv Historical Museum".
 • Учасники конференції на засіданні.

 

Третій день конференції (18 травня) – семінари під керівництвом д-ра Манучегра Моштага Хорасані та проф. Андре Лупо Синклера.

По закінченню конференції (19-21 травня) для учасників були влаштовані поїздки по місцях зберігання найбільш презентативних колекцій історичної зброї в Україні, зокрема відвідали Чернігівський історичний музей ім. Василя Тарновського та Львівський історичний музей. Завітали на виставку зброї з колекції Feldman Family Museum, що якраз проходила у Чернігові і, навіть, встигли до від’їзду взяти участь у І чемпіонаті України з Тамесігірі (в межах фестивалю “Воїн світла”, 22 травня) у Києві.

 

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї