ШЕЛОМЕНЦЕВ-ТЕРСЬКИЙ Святослав - ZBROEZNAVdotCOM

ШЕЛОМЕНЦЕВ-ТЕРСЬКИЙ Святослав

ШЕЛОМЕНЦЕВ-ТЕРСЬКИЙ Святослав
Country
Україна, Львів
Business Contact Email
Business Phone Number
(380-32) 258-26-37; (380-32) 258-21-59
Business Address
Національний університет “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна, 79013.

Терський Святослав Володимирович, доктор історичних наук, викладач кафедри історії України та етнокомунікації Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка”. Відповідальний секретар Вісника Національного університету „Львівська політехніка” “Держава та армія”. Зброєзнавчі публікації у доробку вченого з`являються від 2005 р.


ОСНОВНІ ПРАЦІ

1. Наукові роботи

1987
1. Шеломенцев-Терский С. В. Древнерусский Перемыль // Задачи советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС: Тезисы докладов Всесоюзной конференции.— Суздаль, 1987.— М.: Наука, 1987.— С. 283.
2. Шеломенцев-Терский С. В. Пересопницкий некрополь X—XIII вв. // Актуальные проблемы историко-археологических исследований: Тезисы докладов VI Республиканской конференции молодых археологов.— Киев, октябрь 1987.— K.: Наукова думка, 1987.— C. 176.
3. Шеломенцев-Терський В. С., Шеломенцев-Терський С. В. Давньоруське Погориння // VII Подільська історико-краєзнавча конференція (секція археології): Тези доповідей.— Кам`янець-Подільський, 1987.— C. 53—54.
4. Шеломенцев-Терський С. В. Перемильська волость XI—XIII ст. // VII Подільська історико-краєзнавча конференція (секція археології): Тези доповідей.— Кам`янець-Подільський, 1987.— C. 53—54.
5. Терський С. В. Пересопницька волость XI—XIII ст. // Молоді учені-суспільствознавці УРСР — 70 річчю Великого Жовтня: Тези республіканської науково-теоретичної конференції 17—18 грудня 1987 р.— Львів, 1987.— C. 159—160.

1988
6. Терський В. С., Терський С. В. Охоронні дослідження у Володимирі-Волинському // Минуле і сучасне Волині: Тези доповідей та повідомлень II-ї Волинської історико-краєзнавчої конференції 26—28 травня 1988 р.— Луцьк, 1988.— Ч. II.— C. 71—72.
7. Терський С. В. Соціальна топографія літописних міст Надстублянщини в X—XIII ст. // Минуле і сучасне Волині: Тези доповідей та повідомлень II-ї Волинської історико-краєзнавчої конференції 26—28 травня 1988 р.— Луцьк, 1988.— Ч. II.— C. 95—97.
8. Шеломенцев-Терский С. В. Ремесло и торговые связи Пересопницы в X—XIII вв. // Древнее производство, ремесло и торговля по археологическим данным: Тезисы докладов IV конференции молодых ученых ИА АН СССР.— M., 1988.— C. 166—167.

1990
9. Шеломенцев-Терский С. В., Шеломенцев-Терский В. С. О языческих элементах в культуре населения Волыни в X—XIII вв. // VI Международный конгресс славянской археологии. Тезисы докладов советской делегации.— M.: Наука, 1990.— C. 130—131.

1991
10. Терський В. С., Терський С. В. Нові матеріали з розкопок літописної Пересопниці та її околиць (1987—1988 рр.) // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині.— Львів: Світ, 1991.— C. 89—91.
11. Терський С. В. До питання про етапи розвитку соцiально-топографiчної структури Луцька у VIII—XIV ст. // Екологiя культури: iсторiя, традицiї, сучаснiсть: Тези доповiдей та повiдомлень молодiжної конференцiї 11—12 травня 1990 р.— Львiв, 1990.— C. 48—50.
12. Терський С. В. Середньовічні городища басейну р. Липи в дослідженнях краєзнавців Волині // Минуле і сучасне Волині. Історичні постаті краю: Тези доповідей та повідомлень II-ї Волинської історико-краєзнавчої конференції 11—13 жовтня 1991 р.— Луцьк, 1991.— C. 22—24.
13. Терський С. В. Iсторiя вивчення житлового будiвництва Лучеська у VII—XIV ст. // Тези Республiканської конференцiї, присвяченої “Атласу iсторiї культури Волинської областi” 11—13 грудня 1991р.— Луцьк, 1991.— C. 19—22.
14. Терський С. В., Терський В. С. Князiвськi садиби в околицях Лучеська XII—XIV ст. (до проблеми локалізації) // Тези Республіканської конференції, присвяченої “Атласу iсторiї культури Волинської області” 11—13 грудня 1991 р.— Луцьк. 1991.— C. 22—23.

1992
15. Терський С. В. Про побутування язичницьких вірувань у населення Волині (IX—XIII ст.) // Історія релігій в Україні: Тези повідомлень II круглого столу (Львів, 4—5 травня 1992 р.) — Київ; Львів, 1992.— C. 57—58.
16. Терський С. В. Дослідження Владичого двору в Луцькому замку // Архiтектура Волині: iсторiя та сучасність: Тези конференції в м. Луцьку (Україна) 20—27 вересня 1992 р.— К., 1992.— C. 45—47.
17. Шеломенцев-Терский С. В. К вопросу о конструкции вала на некоторых городищах Волыни в IX—XI вв.// Насельнiцтва Беларусi i сумежных тэрыторий у эпоху жалеза: Тезисы дакладаў канф. прысв.80-годдзю з дня нарадження А. Р. Мiтрафанава (10—12 снежня 1992 г.).— Менск, 1992.— C. 109—112.

1993
18. Терський С. В. До проблеми формування первинних міських осередків Південно-Західного Погориння у IX—XIII ст. // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (Історія і сучасність): Тези міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 7—9 квітня 1993 року).— Рівне, 1993.— C. 71—73.
19. Терський С. В. Про семантику деяких міфологічних оповідань, що стосуються слов`янських археологічних пам`яток VIII—XII ст. // Історія релігій в Україні: Тези повідомлень III круглого столу (Львів, 3—4 травня 1993 р.).— Київ; Львів, 1993.— C. 115—116.
20. Терський С. В. Дослідження городищ X—XI ст. в басейні р. Горинь // Остріг на порозі 900-ліття. Тези доповідей I-ї та II-ї краєзнавчих конференцій.— Остріг, 1992.— C. 54—55.
21. Терський С. В., Терський В. С. Монастирі княжої Пересопниці // Волинь незабутня: Тези IV регіональної науково-практичної конференції “Краєзнавчі дослідження з історії Волині: Нові підходи, форми і методи”.— Рівне, 1993.— C. 15—17.
22. Терський С. В. Про племiнний етап в iсторiї долiтописного Лучеська // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, iсторiя, культура, традицiї. Тези доповідей та повiдомлень мiжнародної наукової конференції.— Львiв, 1993.— C. 24—26.
23. Шолом`янцев-Терський В. С., Терський С. В. Про локалізацію княжої церкви у Пересопниці // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Тези доповідей… — Львів, 1993.— C. 77—78..
24. Терський С. В. Розвiдки в околицях княжого Лучеська // Археологiчнi дослiдження в Українi 1991 р.— Луцьк: Надстир`я, 1993.— C. 120—121.
25. Терський С. В. Лiтописний Чемерин. Пiдсумки археологiчних дослiджень 1988—1990 рокiв // Науковi записки Львiвського iсторичного музею.— Вип. I.— Львiв, 1993.— C. 27—41.
26. Терський С. В. Обстеження городищ княжої доби на Волині в 1986—1991 роках // Наукові записки Львівського історичного музею.— Вип. 1.— Львів, 1993.— С. 41—67.
27. Терський С. В. Вироби з кості і рогу X—XIII ст. з території Прикарпаття і Волині у фондах Львівського історичного музею // Наукові записки Львівського історичного музею.— Вип. 1.— Львів, 1993.— С. 68—87.
28. Терський С. В. Призабуте княже місто // Літопис Червоної Калини.— № 7—9.— Львів, 1993.— C. 28—32.
29. Терський С. В. Чемерин: Історична доля малих міст Волині // Тези наукової конференції до 100-річчя Волинського епархіального давньосховища 18—20 травня 1993 року.— Житомир, 1993.— C. 27—28.
30. Терський С. В. Нові пам`ятки північно-західного порубіжжя трипільської культури // Тези доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції “Трипільська культура України” (до 100-річчя відкриття).— Львів, 1993.— C. 64—66.
31. Охріменко Г. В., Терський С. В. Археологічна спадщина Яна Фітцке // Час, помнікі, людзі. Памяці рэпрасованых археолагоў: Тезисы дакладаў міжнароднай канференцыі (Менск, 27—30 кастрычніка 1993 р.).— Менск, 1993.— С. 89—92.

1994
32. Terski S. Zespoły ceramiczne Łucka okresu późnego średniowiecza // Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych. Materiały z konferencji. Rzeszów, 21—23.IX.1993.— Rzeszów.— S. 185—190.
33. Терський С. В. Терський В. C. Літописна Пересопниця, або Призабуте місто над Стублою // “Родовід”. Наукові записки до історії культури України: дослідження; архівні матеріали; публіцистика.— № 7.— 1994.— C. 47—53.
34. Терський С. В. Пересопницька волость // “Родовід”. Наукові записки до історії культури України: дослідження; архівні матеріали; публіцистика.— № 7.— 1994.— C. 54—55.
35. Терський С. В. Волинські матеріали княжої доби у фондах Львівського історичного музею // Житомир в історії Волині і України. Тези Всеукраїнської наукової краєзнавчої конференції (Житомир, 7—10 вересня 1994 р.).— Житомир: ЖО СЖУ, 1994.— C. 211—212.
36. Терський С. В. Про роль галицьких міст у системі міжнародних зв`язків Волинського князівства (XII—XIV ст.) // Міжнародна археологічна конференція “Еволюція розвитку слов`янських градів VIII—XIV ст. у передгір`ї Карпат і Татр”, Львів, 27—29 вересня 1994 р.: Тези доповідей і повідомлень.— Львів, 1994.— C. 27—28.
37. Терський С. В. З історії міста Винники (IX—XIV ст.) // Міжнародна археологічна конференція “Еволюція розвитку слов`янських градів VIII—XIV ст. у передгір`ї Карпат і Татр”, Львів, 27—29 вересня 1994 р.: Тези доповідей і повідомлень.— Львів, 1994.— C. 39—40.
38. Терский С. В. Многослойное поселение на территории исторического центра г. Винники близ Львова // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н. э — V в н. э. Материалы Международной археологической конференции 10—14 октября 1994 г.— Тирасполь, 1994.— С. 19—22.
39. Терський С. В. Кераміка XIV—XVI ст. з досліджень Луцька в 1987—1992 рр. // Велика Волинь: минуле і сучасне. Матеріали міжнародної науково-краєзнавчої конференції (жовтень 1994 р.).— Хмельницький; Ізяслав; Шепетівка, 1994.— С. 387—389.
40. Терський С. В. З далекого минулого княжих Винник під Львовом // Наукові записки Львівського історичного музею.— Вип. 2—3.— Львів, 1994.— С. 22—38.
41. Терський С. В. Розвідки у Верхньому Побужжі // Археологічні дослідження на Львівщині в 1994 р.— Львів: Історичний музей, 1994.— С. 12—13.

1995
42. Терський С. В. Церкви та монастирi в структурi Великого Лучеська (XI—XIV ст.) // Iсторiя релiгiй в Українi. Тези повiдомлень Мiжнародного V-го круглого столу (Львiв, 3—5 травня 1995 року).— Т. 5.— K.; Львiв, 1995.— C. 460—461.
43. Терський С. В. Археологічні матеріали княжої доби з території Бойківщини у фондах Львівського історичного музею // Бойківщина. Історія та сучасність. Матеріали Міжнародного історико-народознавчого семінару “Населення Бойківщини у контексті загальнокарпатського етнокультурного розвитку”, Самбір, 14—16 вересня 1995 р.— Львів; Самбір, 1995.— С. 93—95.
44. Терський С. В. Волинь в системі міжнародних зв`язків Київської Русі (X—XIV ст.) (до постановки проблеми) // Наукові записки (Львівський історичний музей).— Вип. IV.— Ч. I.— Львів: Логос, 1995.— С. 73—88.
45. Терський С. В. Історична топографія та забудова Пересопниці XII—XIII ст. у світлі нових археологічних досліджень // Волинь незабутня. Тези VI регіональної науково-практичної конференції “Нові краєзнавчі дослідження у контексті національного відродження України”.— Рівне, 1995.— C. 8—9.
46. Шеломенцев-Терский С. В., Шеломенцев-Терский В. С. Летописная Пересопница (Итоги археологических исследований 1974—1991 гг.) // Материалы по археологии России. — Вып. 2.— Славянская археология 1990. Раннесредневековый город и его округа.— М., 1995.— C. 58—66.

1996
47. Терський С. В. Розвідкові роботи Волинської археологічної експедиції Львівського історичного музею // Археологічні дослідження на Львівщині у 1995 році.— Львів: Істор. музей, 1996.— С. 73—75.
48. Терський С. В. До питання про дерев`яне храмове будівництво у княжому Лучеську // Вісник (Укрзахідпроектреставрація).— Ч. 5.— Львів, 1996.— С. 105—106.
49. Терський С. В. Про писемність у містах Західної Волині X—XIV ст. (за археологічними даними) // Наукові записки (Львівський історичний музей).— Вип. 5.— Ч. I.— Львів, 1996.— C. 74—95.
50. Терський С. В. Підсумки археологічних досліджень дитинця та передмість городища Пересопниця на Волині // Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka archeologicznego.— T. XVII.— Rzeszόw; Krosno; Przemyśl; Sandomierz; Tarnow, 1996.— S. 305—309.
51. Terski S. Settlment of globular amphora culture in Peresopnitsa, the Volhynia region (Ukraine) // Eastern exodus of the globular amphora people: 2950—2350 BC, Baltik-Pontik Studies.— Vol. 4.— 1996.— S. 70—78.
52. ТерськийС. В. Літописна Пересопниця в світлі археології // Наукові записки (Рівненський краєзнавчий музей).— Вип. I.— Рівне, 1996.— C. 28—37.
53. Петегирич В. М., Терський С. В. Валявський могильник поблизу Перемишля у дослідженнях Я. Пастернака // Бойківщина. Історія та сучасність. Матеріали Міжнародного історико-народознавчої конференції “Минуле і сучасне Бойківщини”, яка відбулась у Самборі, 6 березня 1996 р. з нагоди 140-річчя від дня народження Михайла Зубрицького.— Львів; Самбір, 1996.— С. 26—28..
54. Терський С. В. Скарб залізних знарядь праці княжої доби з с. Гірне на Стрийщині // Бойківщина. Історія та сучасність. Матеріали Міжнародної історико-народознавчої конференції “Минуле і сучасне Бойківщини”, яка відбулась у Самборі, 6 березня 1996 р. з нагоди 140-річчя від дня народження Михайла Зубрицького.— Львів; Самбір, 1996.— С. 28—29.
55. Терський С. В. Керамічні комплекси Луцька доби пізнього середньовіччя (результати досліджень 1987—1992 років) // Українське гончарство. Національний культурологічний щорічник за рік 1995.— Кн. 3.— Опішне, 1996.— С. 83—98.

1997
56. Терський С. В. Два маловідомі перстені-печатки з XIV ст. // Шоста наукова геральдична конференція (Львів, 27—29 березня 1997 р.). Матеріали.— Львів, 1997.— С. 89—91.
57. Терський С. В. Старожитний Лучеськ у світлі археології // Беларусь в сістэме еўрапейскіх культурных сувязяў // Гістарычна-археалагічны зборнік.— Вып. 11.— Мінск, 1997.— С. 116—123.
58. Терський С. В. Луцький Поділ: до питання формування території середмістя // Гісторыя Беларусі: Жалезны век і Сяреднявеччя. Да 70-годдзя з дня нарадження Г. В. Штыхава.— Мінск, 1997.— С. 66—69.
59. Терський С. В. Галицько-Волинська Держава: зв`язки із Сходом (за матеріалами археологічних досліджень політико-економічних центрів Західної Волині) // V Міжнародна археологічна конференція студентів та молодих вчених. (Київ, 22—24 квітня 1997 р.). Наукові матеріали.— К.: КДУ, 1997.— С. 268—269, табл. LVII.
60. Терський С. В., Фіщук О. В. Археологічні пам`ятки Західної Волині: проблема кадастру // V Міжнародна археологічна конференція студентів та молодих вчених. (Київ, 22—24 квітня 1997 р.). Наукові матеріали.— К.: КДУ, 1997.— С. 49—51.
61. Терський С. В. Робота археологічної експедиції по дослідженню літописної Пересопниці в 1993 р. // Археологічні дослідження в Україні 1993 року.— Київ: Інститут археології НАН України, 1997.— С. 137—138.
62. Терський С. В. З історії розвитку археології та історичного краєзнавства на Волині до Першої Світової війни // Наукові записки (Львівський історичний музей).— Вип. VI.— Ч. I.— Львів: Українські технології, 1997.— С. 148—179.
63. Petehyrycz W., Ters`kyj S. Materiały z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska we wsi Walawa koło Przemyśla // Rocznik Przemyski.— T. 23.— 1997.— Z. 5. Archeologia.— S. 107—118.

1998
64. Терський С. В. Старожитний Лучеськ у світлі археології // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник.— Луцьк: Історико-культурний заповідник, 1998.— С. 6—28.
65. Терський С. В. Старий Ринок у Львові (за даними археологічних досліджень) // Галич і Галицька земля у державотворчих процесах України / Матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції.— Івано-Франківськ; Галич: Плай, 1998.— С. 61—64.
66. Терський С. В. Поселення культури кулястих амфор у Пересопниці на Волині // Волино-Подільські археологічні студії. Пам`яті І. К. Свешнікова (1915—1995).— Вип. 1.— Львів: Історичний музей, 1998.— С. 131—139.
67. Терський С. В. Розвиток археології та історичного краєзнавства на Волині у міжвоєнний період (1918—1945 рр.) // Наукові записки (Львівський історичний музей).— Вип. 7.— Львів, 1998.— С. 158—179.
68. Терський С. В., Терський В. С. З історії дослідження літописного Звенигорода // Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка.— Т. 235. Праці археологічної комісії.— Львів, 1998.— С. 358—372.
69. Терський С. В. Храм Св. Івана Хрестителя на Ринку у Лучеську // Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка.— Т. 235. Праці археологічної комісії.— Львів, 1998.— С. 608—618.
70. Терський С. В. Волинські осередки дохристиянського культу (за археологічними даними) // Медобори і духовна культура давніх, середньовічних слов`ян (до 150-річчя відкриття Збручанського “Святовида”). Матеріали наукової конференції (смт Гримайлів, Тернопільщина, 8—9 жовтня 1998 р.).— Львів, 1998.— С. 89—96.
71. Терський С. В. Володимир Шолом`янцев-Терський та археологія середньовічних міст заходу України // Постаті української археології. Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття та Волині.— Вип. 7. Археологічні Читання, присвячені пам`яті Олександра Черниша.— Львів: Інститут українознавства НАНУ, 1998.— С. 56—58.

1999
72. Терський С. В. Старожитний Лучеськ у світлі історії та археології // Літопис Червоної Калини. Історико-літературний часопис.— № 1—3 (88—90).— Львів, 1999.— С. 238—259.
73. Шеломенцев-Терський С. В. Лучеськ X—XV ст. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.— Київ: Інститут археології НАН України, 1999.— 20 с.
74. Терський С. В. Окольний город княжого Володимира (за даними археологічних досліджень 1999 р.) // Галицько-Волинська держава: матеріали і дослідження.— Львів: Історичний музей, 1999.— С. 48—54.
75. Терський С. В. Княже місто Пересопниця (До 850-річчя першої літописної згадки про історичний центр Погориння) // Галицько-Волинська держава: матеріали і дослідження.— Львів: Історичний музей, 1999.— С. 54—56.
76. Терський С. В., 1999г. Археологія та історичне краєзнавство Волині періоду 1946—1991 рр. // Наукові записки (Львівський історичний музей).— Вип. 8.— Львів.— С. 196—233.
77. Терський С. В., 1999д. Дослідження Поліської археологічної експедиції у басейні р. Стохід // Археологічні відкриття в Україні 1998—1999 року.— Київ: Інститут археології НАН України.— С. 44—46.
78. Терський С. В., 1999е. Рятівні дослідження на території літописного Лучеська // Археологічні відкриття в Україні 1998—1999 року.— Київ: Інститут археології НАН України.— С. 46—47.

2000
79. Терський С. В., 2000а. Пересопниця після Батия. Нові знахідки // Археологічні студії /Ін-тут археології НАНУ, Буков. центр археол. досл. при ЧДУ.— Вип. 1.— Київ; Чернівці: Прут.— С. 217—223.
80. Терський С. В., 2000б. Галицько-Волинська Держава та Схід (за археологічними збірками Львівського історичного музею) // Наукові записки (Львівський історичний музей).— Вип. IX.— Львів.— С. 179—201.
81. Терський С. В., 2000в. Багатий будинок золотоординського часу на городищі у Пересопниці // Археологічні відкриття в Україні 1994—1995 років.— Київ: Інститут археології НАН України.— С. 171—174.

2001
82. Терський С. В., 2001а. Олика. Історичний нарис.— Львів: Новий час.— 52 с., іл.
83. Терський С. В., 2001б. До проблеми датування археологічного матеріалу періоду Галицько-Волинської держави // Наукові записки (Львівський історичний музей).— Вип. X.— Львів.— С. 130—158.

2002
84. Терський С. В., 2002а. Проблеми історичної топографії Володимира-Волинського // Сучасні проблеми археології.— Київ: Інститут археології НАН України.— С. 225—227.
85. Терський С. В., 2002б. Дослідження у Володимирі та Зимно // Археологічні відкриття в Україні 2000—2001 рр.— Київ: Інститут археології НАН України.— С. 78—80.
86. Терський С. В., 2002в. Посад Замостя літописної Пересопниці у світлі археології // Минуле і сучасне Волині й Полісся: край на межі тисячоліть. Матеріали X наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції, яка відбулася у Старому Чорторийську, Маневичах, Четвертні та Нововолинську 2000—2002 рр. Збірник наукових праць.— Луцьк, 2002.— С. 151—152.
87. Терський С. В., 2002д. Археологія доби Галицько-Волинської держави.— Львів: Ін-тут українознавства НАН України, 2002.— 108 с., іл.
88. Терський С. В., 2002е. Садиба вельможів окольному городі княжого Володимира // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка.— Т. 244. Праці археологічної комісії.— Львів.— С. 645—662.
89. Терський С. В., 2002є. З історії дослідження Волинського краю археологічними експедиціями Львівського історичного музею (1957—2000 рр.) // Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття та Волині.— Вип. 8. Матеріали наукової конференції “Давнє населення заходу України: екологія, історія, культура”, присвяченій 100-річчю з дня народження професора Маркіяна Смішка та 60-річчю відділу археології (м. Львів, Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 8—9 листопада 2000 р.).— Львів: Інститут українознавства НАНУ, 2002.— С. 41—44.

2003
90. Терський С. В., 2003а. Пересопниця. Краєзнавчий нарис.— Рівне: Азалія, 2003.— 160 с., іл.
91. Терський С. В., 2003б. Рятівні дослідження у містах Західної України // Археологічні відкриття в Україні 2001—2002 рр.— Київ: Інститут археології НАН України.— С. 44—46.
92. Терський С. В., 2003в. Проблеми дослідження та музеєфікації археологічних пам`яток Галицько-Волинської держави // Король Данило Романович і його місце в українській історії.
Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 29—30 листопада 2001 р.).— Львів: ВМС, 2003.— С. 169—176.
93. Терський С. В., 2003г. Золотий емалевий колт, кістяна різьблена пластинка 12 ст. // 110 раритетів Львівського історичного музею.— Львів: Афіша, 2003.— С. 23—26.
94. Терський С. В., 2003д. Участь наукових установ Львова у вивченні старожитностей Волині у міжвоєнний період // Історичні пам`ятки Галичини. Матеріали Другої наукової краєзнавчої конференції (21 листопада 2002 р.).— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003.— С. 337—344.
95. Терський С. В., 2003е. Володимир у світлі археології // Zamojsko-Wolyńskie zeszyty muzealne.— Т. 1.— Zamość, 2003.— С. 27—44.

2004
96. Терський С. В., 2004а. Володимирське боярство: персональний склад за літописними та археологічними даними // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології (збірник наукових праць).— Т. 1 (17).— Чернівці: Прут, 2004.— С. 80—92.
97. Терський С. В., 2004б. Дослідження та колекціонування старожитностей Волині львівськими музейними закладами (XIX—1-а пол. XX ст.) // Волинський музей: історія і сучасність. Науковий збірник. Вип. 3. Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції Луцьк-Колодяжне, 18—19 травня 2004 р.— Луцьк, 2004.— С. 241—244.
98. Терський С. В., 2004в. Військово-стратегічний шлях Володимир – Теребовля та його роль у формуванні Галицько-Волинської держави. Спроба реконструкції на місцевості // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.— № 502: Держава та армія.— 2004. – С. 18—24.
99. Терський С. В., 2004г. Археологічні матеріали з Белза у фондах львівського історичного музею з надходжень до 1940 року. Спроба каталогу // Белз та Белзька земля. Науковий збірник.— Вип. 1.— Белз: Державний історико-культурний заповідник, 2004.— С. 24—27.
100. Терський С. В., 2004д. Володимир у часи правління князів Сангушків (за археологічними та писемними джерелами) // Сангушківські читання. Збірник наукових праць I Всеукраїнської наукової конференції (24—25 січня 2003 р., м. Славута).— Львів, 2004.— С. 88—90.
101. Терський С. В., 2004е. Дослідження літописної округи княжого Володимира // Інститут українознавства ім. І. П. Крип`якевича Національної академії наук України в 2003 р. Інформаційний бюлетень.– Львів, 2004.– С. 61–64.
102. Терський С. В., 2004є. Боярство у княжому Володимирі у XI—XIV ст. за літописними та археологічними даними // Матеріали 14-ї Наукової конференції “Минуле і сучасне Волині та Полісся”, присвяченої 680-літтю надання Володимиру-Волинському Магдебурзького права (м. Володимир-Волинський, 7–8.12. 2004 р.).– Луцьк, 2004.– С. 166–168.
103. Терський С. В., 2004з. Храми посвячені апостолам у княжому Володимирі (питання локалізації) // Матеріали 14-ї Наукової конференції “Минуле і сучасне Волині та Полісся”, присвяченої 680-літтю надання Володимиру-Волинському Магдебурзького права (м. Володимир-Волинський, 7–8.12.2004 р.).– Луцьк, 2004.– С.166–168.
104. Терський С. В., 2004ж. Старий Ринок у Львові (деякі підсумки археологічного вивчення) // Археологічні дослідження Львівського університету.— Вип. 7.— Львів: ЛНУ, 2004.— С. 332—338.
105. Терський С. В., 2004і. Археологія та історичне краєзнавство Волині в роки Другої світової війни // 60-річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом уроки Другої світової війни”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції“ 27 жовтня 2004.— Київ: Національний Педагогічний університет ім. М. Драгоманова, 2004.— С. 307—314.

2005
106. Терський С. В., 2005а. Керамічний посуд міщан Волині XVI–XVII ст. // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ.— Вип. 2.– Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005.— С. 125–133.
107. Терський С. В., 2005б. З історії формування археологічної збірки Львівського історичного музею // Р.Ф. Кайндль. Вікно в європейську науку. Матеріали II Міжнародного наукового семінару “Кайндлівські читання” (Чернівці, 28-29 травня 2005).– Чернівці: Прут, 2005.— С. 157—162.
108. Терський С. В., 2005в. Середньовічні українські водопроводи і лазні// Здоровий спосіб життя. Збірник наукових статей.— Вип. 6.— Львів, 2005. – С. 55—61.
109. Терський С. В., 2005г. З історії української зброї XIII–XVIII cт.: сокири-бердиші та алебарди// Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.— № 528: Держава та армія.— 2005. – С. 16—27.
110. Терський С. В., 2005д. З історії колекціонування археологічних пам`яток львівськими науковими та музейними осередками у XIX—1-а пол. XX ст. (за архівними матеріалами та колекціями Львівського історичного музею) // Історичні пам`ятки Галичини. Матеріали Третьої наукової краєзнавчої конференції (19 листопада 2004 р.).— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005.— С. 43—54.
111. Терський С. В., 2005е. Археологія та історичне краєзнавство Волині у суспільному житті Російської імперії напередодні та в роки Першої світової війни // Військово-науковий вісник.– Вип. 7.– Львів: ЛВІ, 2005.– С. 254–265.
112. Терський С. В., 2005є. Лікарська справа у Галичині та Волиніу X–XVII ст. // Здоровий спосіб життя. Збірник наукових статей.— Вип. 7.— 2005. – С. 60—64.
113. Терський С. В., 2005з. Музейна справа та археологічні дослідження на теренах Галичини та Волині в роки Другої світової війни // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.— № 541: Держава та армія.— 2005. – С. 39—48.
114. Терський С. В., 2005ж. Стан гігієни на українських землях та у Львові XIII-XVII ст. // Наукові зошити історичного факультету. – Вип. 7. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – С. 78–88.
115. Терський С. В., 2005і. Дослідження та колекціонування старожитностей Галицько-Волинської держави у Галичині у XIX ст. // Археологічні дослідження Львівського університету.— Вип. 8.— Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2005.— С. 294—302.
116. Терський С. В., 2005ї. Кахлі з “килимовим” орнаментом з розкопок українських міст Прикарпаття та Волині // Gotické a renesančné kachlice v Karpatoch.— Trebišov, 2005.— S. 221—229.

2006
117. Терський С. В., 2006а. Високий замок у Львові: археологічний коментар // Галицька брама. – Львів, 2006. – № 1–2 (133–134): Високий замок: незалежна експертиза. – С.28.
118. Терський С. В., 2006б. Волынские нумизматические находки XIV – начала XV вв. //
Международная нумизматическая конференция, посвященная 150-летию Национального музея Литвы. Тезисы докладов (м. Вильнюс, 26—28 апреля 2006 г.). — С. 177–180.
119. Терський С. В., 2006в. Археологічні матеріали з Пліснеська у фондах Львівського історичного музею з надходжень 1940-1972 років. Аналіз колекції // Конференція “Ольжині читання”.– Пліснеськ, 10 жовтня 2005 року.– С. 16-22.
120. Терський С. В., 2006г. Середньовічні укріплення Володимира та його околиць (за даними археологічних досліджень 1987-2004 рр.) // Середньовічні та ранньомодерні оборонні споруди Волині. Збірник наукових праць.— Крем`янець, 2006.— С. 74–84.
121. Терський С. В., 2006д. Середньовічна зброя у львівських музейних колекціях довоєнного часу: походження і склад // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.— № 555: Держава та армія.— 2006. – С. 13—19.
122. Терський С. В., 2006е. Медицина, гігієна, санітаріяу Львові XVIII–початку XX ст. // Здоровий спосіб життя. Збірник наукових статей.— Вип. 14.— 2006. – С. 49—52.
123. Терський С. В., 2006є. З історії колекціонування археологічних пам`яток у Східній Галичині (XIX—перша пол. XX ст.) // Наукові записки (Львівський історичний музей).— Вип. XI.— Львів.— С. 3—18.
124. Терський С. В., 2006ж. З історії експонування та виставок археологічних пам`яток Галицько-Волинської держави у Львівському історичному музеї // Наукові записки (Львівський історичний музей).— Вип. XI.— Львів.— С. 52—70.
125. Терський С. В., 2006з. Військова справа у Галицько-Волинській державі (археологічний аспект) // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.— № 571: Держава та армія.— 2006. – С. 8—18.
126. Терський С. В., 2006і. Медицина, гігієна, санітарія // Історія Львова у 3-х томах.— Т. 1: 1256-1772.— Львів: Центр Європи, 2006. – С. 165—170.
127. Терський С. В., 2006ї. Лучеськ X–XV ст.— Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2006.— 252 с., іл.

2007
128. Терський С. В., 2007а. Волинь часів великого князя Любарта Гедиміновича та Золота Орда: взаємовідносини за історичними та археологічними джерелами // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ.— Вип. 3.– Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2007.— С. 16–27.
129. Терський С. В., 2007б. Гігієна, санітарія, медицина старого Львова // Здоровий спосіб життя. Збірник наукових статей.— Вип. 18: До 110-ї річниці Лікарської комісії Наукового товариства імені Шевченка.— Львів, 2007. – С. 50—55.
130. Терський С. В., 2007в. Медицина, охорона здоров`я // Історія Львова у 3-х томах.— Т. 2: 1772-жовтень 1918.— Львів: Центр Європи, 2007. – С. 123—125, 472—474.
131. Терський С. В., 2007г. Музейництво // Історія Львова у 3-х томах.— Т. 2: 1772-1918.— Львів: Центр Європи, 2007. – С. 462—469.
132. Терський С. В., 2007д. Музеї // Історія Львова у 3-х томах.— Т. 3: 1918-2007.— Львів: Центр Європи, 2007. – С. 110—116, 244—245, 289, 382—385, 446—449.
133. Терський С. В., 2007е. Доля музеїв та колекцій // Історія Львова у 3-х томах.— Т. 3: 1918-2007.— Львів: Центр Європи, 2007. – С. 179—181.
134. Терський С. В., 2007є. Володимир у світлі археології // Княжа доба: історія і культура.— Вип. 1.— Львів: Ін-тут українознав. ім. І. П. Крип`якевича НАН України, 2007. – С. 243—270.
135. Терський С. В., 2007ж. Княжа столиця Волині в просторі і часі: порівняльний аналіз поглядів луцьких та львівських істориків (Рец. на: Кучинко М.М., Охріменко Г.В., Петрович В. В. Історія міста Володимира-Волинського від найдавніших часів до середини XX ст. (у світлі соціотопографії).– Луцьк, 2004.– 260 с.) // Княжа доба: історія та культура.— Вип. 1.— Львів: Ін-тут українознав. ім. І. П. Крип`якевича НАН України, 2007. – С. 314—325.
136. Терський С. В., 2007з. Оборонний комплекс середньовічного волинського міста Перемиля // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.— № 584: Держава та армія.— 2007. – С. 13—26.
137. Терський С. В., 2007і. Археологічні виставки; Археологічні дослідження; Археологічні музеї; Багрій Роман, Ботвін Нафталі; Винники // Енциклопедія Львова у 6-х томах.— Т. 1: А-Г.— Львів: Літопис, 2007. – С. 101—112, 141, 272, 359—362.
138. Терський С. В., 2007ї. Храми середньовічного Володимира та його околиць: історія, локалізація, конфесії (за даними археології) // Релігія і церква в історії Волині. Збірник наукових праць.— Крем`янець, 2007.— С. 7–16.
139. Терський С. В., 2007к. Боярство Волині X—XIV ст.: походження, суспільна роль, персональний склад (за літописними та археологічними даними) // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка.— Т. 253. Праці археологічної комісії.— Львів, 2007.— С. 511—527.
140. Терський С. В., 2007л. Скандинавські археологічні пам`ятки на Волині (X-XII ст.) // Другі “Ольжині читання”.– Пліснесько-Львів, 14-15 червня 2007 року.– Львів, 2007.— С. 53-58.
141. Терський С. В., 2007м. Новий погляд на історичну топографію Володимира-Волинського (X–XIV ст.) в світлі розкопок 1999-2000 рр. // Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття та Волині.— Вип. 11.— Львів: Ін-тут українознавства НАНУ, 2007.— С. 256—263.
142. Терський С. В., Овчінніков О. Г., Войнаровський В. М., 2007. Чинбарський спеціалізований комплекс XV—XVI cт. з розкопок на площі Старий Ринок у Львові 1997 року // Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття та Волині.— Вип. 11.— Львів: Ін-тут українознавства НАНУ, 2007.— С. 295—314.
143. Терський С. В., 2007н. Історія Луцька у 3-х томах.— Т. 1: Лучеськ X–XV ст.— Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2007.— 252 с., іл.
144. Терський С. В., 2007о. Колекціонери та колекції археологічних пам`яток у львівських музеях XIX-XX ст. // Zamojsko-Wolyńskie zeszyty muzealne.— Т. 4: “Минуле майбутньому” Роль польського і українського музейництва в збереженні і документуванні культурної спадщини пограниччя. Матеріали наукової конференції.— Zamość, 2006/2007.— С. 39—60.

2008
145. Терський С. В., 2008а. Михайло Іванович Островський – дослідник пам`яток княжої доби на .Волині (до 110-річчя від дня народження) // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Олександр Цинкаловський і край. Матеріали 27-ї Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1020-ій річниці від першої писемної згадки про Володимир та 110-річчю від дня народження О.Цинкаловського (м. Володимир-Волинський, 22.02.2008 р.).– Луцьк, 2008.– С. 283–285.
146. Терський С. В., 2008б. Передмістя Помостичі та Юриздика середньовічного Лучеська (деякі підсумки археологічного вивчення) // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ.— Вип. 4.– Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008.— С. 145–153.
147. Терський С. В., 2008в. Початки Католицької церкви на Волині // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць.— Вип.. 1: Українсько-Ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем.— Івано-Франківськ; Київ, 2008.— С. 124-130.
148. Терський С. В., 2008г. Матеріальна культура населення Погориння (X-XII ст.) як приклад балто-чорноморських впливів // Kultura Ludów Morza Bałtyckiego.- T.1: Starożytność i średniowiecze.- Toruń, 2008.- S. 122-139.
149. Терський С. В., 2008д. Археологічні матеріали з розкопок Галича у 2-ій пол. ХІХ – 1-ій пол. ХХ ст. у фондах львівських музеїв: проблема каталогізації // Наукові записки (Львівський історичний музей).— Вип. XII.— Львів.— С. 8—21.
150. Терський С. В., 2008е. Оборонний комплекс середньовічного волинського міста Володимира // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.— № 612: Держава та армія.— 2008. – С. 14—22.
151. Терський С. В., 2008є. Дідушицький Володимир, Замкова гора // Енциклопедія Львова у 6-х томах.— Т. 2: Д-Й.— Львів: Літопис, 2008. – С. 84—86, 390—391.
152. Терський С. В., 2008з. Михайло Іванович Островський – дослідник пам`яток княжої доби на .Рівненщині (до 110-річчя від дня народження) // Наукові записки (Рівненський краєзнавчий музей).— Вип. 6.— Рівне, 2008.— C. 111—115.
153. Терський С. В., 2008ж. Оборонний комплекс княжого міста Пересопниці // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.— № 634: Держава та армія.— 2008. – С. 8—17.

2009
154
. Терський С. В., 2009а. Культурні впливи Великої Моравії на землі давньої України (за археологічними матеріалами Галичини та Волині) // Треті “Ольжині читання”.– Пліснеськ, 31 травня 2009 року.– Львів, 2009.— С. 15-18.
155. Омельчук Б., Терський С. В., 2009б. Дослідження пам`яток оборонного будівництва та некрополів княжих часів на .теренах дубно-крем`янецького регіону волинськими археологами та краєзнавцями (30-60-і рр. XX ст.) // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Сторінки воєнної історії краю. Наук. зб. Вип.. 30: Матеріали 30-ї Міжнародної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції (м. Луцьк, 24-25.03.2009 р.).– Луцьк, 2009.– С. 48–51.
155. Терский С. В., 2009в. Археологические коллекции эпохи средневековья в Львовском историческом музее: проблемы формирования, реставрации, экспонирования и каталогизации // Музеология – музееведение в XXI веке: проблемы изучения и преподавания: Материалы Международной научной конференции.— Санкт-Петербург, 14 – 16 мая 2008 года.— Санкт-Петербург, 2009.— С. 232.—245.
156. Терський С. В., 2009г. Археологічні дослідження міста Крем`янця та його околиць // Студії і матеріали з історії Волині / Ред. випуску В. Собчук.— Крем`янець, 2009.— С. 25–32.

2.НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1986
1. Терський С. В. Свідки сивої давнини // Колгоспна правда.— смт. Локачі, Волинська область.— 1986.— 23 серпня (№ 106).— С. 3.
1987
2. Терський С. В. Села наших предків // Колгоспна правда.— смт. Локачі, Волинської обл.— 1 жовтня.
3. Терський С. В. Літописний Заріцьк // Слово правди.— м. Рівне.— 1987, 18 жовтня.
1988
4. Терський С. В. Городище Монастирище поблизу Грицеволі // Зоря комунізму.— м. Радехів, Львівська обл.— 1988.— 12 червня.
1989
5. Терський С. В. Стародавнє Перемилля // Зоря.— смт Млинів, Рівненська обл.— 1989.— 23 квітня (№ 52).— С. 3.
1991
6. Терський В. С., Терський С. В. Загадки літописної Пересопниці // Вісті Рівненщини.— м. Рівне.— 1991.— 17 серпня.
7. Терський С. В. Князiвськi садиби в околицях Луцька // Народна трибуна.— м. Луцьк, 30 жовтня 1991 р.— № 44 А.— С. 6.
1992
8. Терський С. В. Таємниці забутих святинь // Дзвони історії. Газета Львівського історичного музею.— квітень 1992.— № 2.— С. 4.
9. Терський С. В., Охріменко Г. В. Культура й побут древньої Волині // Нова доба.— смт. Маневичі Волинської обл.— 1992.— № 64, 66, 68, 70, 72..
10. Кучінко М. М., Охріменко Г. В., Терський С. В. Скарби минувшини. Методичні рекомендації на допомогу вчителям та слухачам курсів підвищення кваліфікації.— Луцьк, 1992.— 19 с.
1993
11. Терський С. В. Призабуте місто над Стублою // Волинь.— м. Рівне.— 1993, 16 квітня.— № 2.— C. 4—5.
12. Терський С. В. Монастир у Пересопниці // Вільне слово.— м. Рівне.— 26 травня 1993 р.— C. 3.
13. Терський С. В. Археологи стверджують: у VIII ст. Луцьк вже був містом // Народна трибуна (м. Луцьк).— 26 червня 1993 Б.— № 48 ( ).— С. 6.
1995
14. Терський С. В. І заговорять кістки предків! // Волинь. Рівненський обласний часопис.— Ч. 14 /199/.— 7 квітня 1995 р.— C. 8.
15. Терський С. В. Забудовують Пересопницю дачами! // Молодь України. Загальнополітична молодіжна газета.— № 44 (17232).— 18 квітня 1995 р.— C. 3.— м. Київ.
16. Терський С. В. Давайте забудуємо Пересопницю дачами! // Сім днів. Рівненська міська газета.— № 17 (73).— 18—22 квітня 1995 р.— C. 5.
17. Терський С. В. Святе місце пустим не буває // Культура і життя.1995.— 12 липня.— С. 1.
18. Терський С. В. Розкопки у літописній Пересопниці // Вісті Рівненщини.— № 89 /435/.— 1 грудня 1995 р.— C. 7.— м. Рівне.
19. Терський С. В. І воскресне пам`ять родоводу // Волинь. Рівненський обласний часопис.— Ч. 29 (234).— 8 грудня 1995 р.— C. 8.
1997
20. Терський С. В. Унікальні реліквії з розкопок Я. Пастернака повернулися в Україну // За вільну Україну.— № 113 (1280).— 27 вересня 1997 р.— С. 2.
21. Терський С. В. Золотий колт повернувся до Львова // Український шлях.— № 46 (129).— 21 листопада 1997 р.— С. 5.
22. Терський С. В. Унікальні реліквії з розкопок Ярослава Пастернака повернулися в Україну // Газ.”День”.— № 219.— 4 грудня 1997 р.С. 5.
23. Терський С. В. “Пліснеський лицар” повернувся додому… Цінні реліквії з розкопок Ярослава Пастернака — знову в Україні // Високий замок.— № 194 (1009).— 16 грудня 1997 р.— С. 5.
1998
24. Терський С. В. Пам`ять древнього міста. Чи матимемо ми її у майбутньому? // День. Щоденна всеукраїнська газета.— 4 червня 1998 р.— № 103 (389).— С. 7.
25. Терський С. В. Історію на сміттєзвалище?! // Віче.— м. Луцьк.— 16 липня 1998 р.— С. 29.
1999
26. Терський С. В Була і у Тоболах колись митниця // Волинь. Незалежна громадсько-політична газета.— № 11.— 1999.— 30 січня.
27. Терський С. В. Княжий Володимир: за новими археологічними дослідженнями // Світ: наука, освіта, техніка, прогрес.— № 40 (115).жовтень 1999 р.— С. 3.
2002
28. Терський С. В. Прадавні ювеліри Волині // Вільне слово. Газета Рівненської обласної державної адміністрації.— № 79 (13703).— 16 жовтня 2002 р.— С. 3.
2006
29. Терський С. В. Де насправді було поховання коня князя Андрія Боголюбського в Луцьку? // Луцький замок.— № 37 (557).— 14 вересня 2006 р.— С. 12.
2007
30. Терський С. В. Лазні давнього Львова // Mikroskop pana Jurka. Львівський тижневик— № 9 (049).— 25-31 травня 2007 р.— С. 6—7.

Інтерв`ю  про:

Розкопки 1991 р. у Верхньому  замку Луцька

Тайны старого замка (Фот. В. Белова) // Правда Украины. Республиканская общеполитическая газета.— № 173 (14938).— 12 сентября 1991 р.— С. 4.
Троневич  Петро. Нові відкриття у Луцькому замку // Радянська Волинь.— № 188 (12476).— 4 жовтня 1991 р.— С. 3.
Плюс  целый век // Правда.— № 237 (26685).— Москва, 10 октября 1991 г.— С.6.
Белов В. // Газ.”Фотофакт”.— 1991 р.— С.
Розкопки  у Пересопниці 1994 р.
Українець Х. Коли не було ручки і блокнота // Молода Галичина.— 19 листопада 1996 р.—  С. 4.

Розкопки 1996 р. у середмісті Луцька

Зубчук Катерина. Бджолині соти з… XIV століття // Волинь. Незалежна громадсько-політична газета.— Луцьк, 22 серпня 1996 р.— С. 1.
УТ-1. Інформаційна програма УТН. 25 серпня.
Боднар  Надія. За кілька гривень колись можна  було купити невелике… село // Експрес.— 13 грудня 1996 р.— С. 19.
Яна Яблучна. Поліська Венеція // Молода Галичина.—  № 83 (7410).— 24 липня 1997 р.— С. 2.

Розкопки 1997 р. у Львові на пл. Старий Ринок 

Вдовиченко  Г. То скільки ж років Львову? // Високий замок.— № 147—148 (962—963).— 19—25 вересня 1997 р.— С. 2.
Вдовиченко  Г. Коли Львів народився? — Коли Лев  одружився! // Високий замок.— № 151—152.— 26 вересня—2 жовтня 1997 р.— С. 6.
Івахів  І. Татарський шлях єднав Галичину з  Причорномор`ям // Тиждень.— 24—30 жовтня 1997 р.— № 43.— С. 19.
Львівське телебачення. Інформаційна програма “З  Високого замку”. 3 вересня 1997 р.
Коваль  Ярина. Про що мовчать дитячі черевички? У центрі Львова — нові археологічні дослідження // Газ.”День”.— № 158 (206).— 5 вересня 1997 р.— С. 5.
Остапенко Л. З глибини віків // Ратуша.— № 140 (698).— понеділок, 29 вересня —вівторок, 30 вересня 1997 р.— С. 2.
Скільки ж років Львову? // Християнський  голос.— Ч. 21 (2497).— Мюнхен, 9 листопада 1997 р.
Шевченко  Тетяна. Українські ремісники мешкали  на Старому Ринку // Експрес.— № 34 (234).— 6—14 вересня 1997 р.— С. 16.

Розкопки 1997 р. у Луцьку та Пересопниці 

Коваль  Ярина. Чи стане Волинь Меккою для  археологів? Принаймні, вона має для  того всі підстави // Газ.”День”.— 27 листопада 1997 р.— С. 5.   Про передачу експонатів у Львівський історичний музей:
Любов Листопад. Скарби вдруге знаходять  Батьківщину // Ратуша. Щоденна Львівська  газета.— № 138 (696). четвер, 25 вересня—п`ятниця, 26 вересня 1997 р.— С. 2.

Розкопки 1998 р. по вул. Кривий вал у Луцьку

Зубчук  Катерина. Археологи докопалися до XIII століття // Волинь. Незалежна громадсько-політична газета.— м. Луцьк, 23 червня 1998 р.— № 72 (13500).— С. 1.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї