ЧЕРНЕНКО Євген - ZBROEZNAVdotCOM

ЧЕРНЕНКО Євген

ЧЕРНЕНКО Євген
Country
Україна, Київ

Черненко Євген Васильович (5.10.1934 — 3.01.2007)

Є. В. Черненко, як і деякі інші представники старшого покоління українських скіфознавців, відіграв особливу роль у формуванні та розвитку київської школи археології раннього залізного віку, яку очолював професор О. І. Тереножкін. Внесок Є.В. Черненка у скіфознавство дуже значний. Євген Васильович багато років присвятив активним польовим дослідженням. За його плечима понад 10 новобудовних експедицій, якими він або керував, або був заступником начальника. Ним особисто чи за його безпосередньої участі було розкопано кількасот скіфських поховань, що значно поповнили джерельну база скіфознавства.
Разом із Б. М. Мозолевським він розділив щастя дослідження видатної пам’ятки скіфської еліти — Товстої Могили і, побачивши дивну золоту нагрудну прикрасу скіфського вождя, перший промовив її назву — «пектораль».
Загальне визнання Євгену Васильовичу принесли його наукові праці (його науковий доробок налічує понад 180 праць), серед яких особливе значення мають монографії, зокрема, присвячені військовій справі скіфів — «Скифский доспех», «Скифские лучники», «Скифо-персидская война». Без перебільшення, ці монографії є фундаментальними працями в галузі скіфознавства та настільними книгами всіх скіфознаців. Так, на книзі «Скифский доспех» виховується вже друге покоління фахівців (нещодавно її оновлений та доповнений варіант було видано в Німеччині у відомій серії «Prahistorische Bronzefunde»). У багатьох вітчизняних та закордонних учених знайомство зі скіфознавством почалося саме з цієї книги.
Євген Васильович протягом 1981—1986 рр. керував відділом археології раннього залізного віку й чимало зробив для його успішного функціонування.
Професор Черненко багато часу й енергії віддавав вихованню молодої когорти археологів. Серед його учнів 5 кандидатів та 2 доктори історичних наук.
Ім’я Є.В. Черненка, його науковий авторитет були широко відомі не лише в нашій країні, а й за кордоном, що засвідчує обрання його в 1988 р. членом-кореспондентом Німецького археологічного інституту.
Є.В. Черненко був членом спеціалізованих учених рад двох академічних інститутів — археології та сходознавства ім. А. Кримського НАН України, членом редколегії журналу «Археологія» та редакційно-видавничої ради Інституту археології.

Скорий С. А.  Євген Васильович Черненко //
Археологія, 2007, No 1. — C. 117-118.

ОСНОВНІ ПРАЦІ (див. також ПРАЦІ НА САЙТІ)

1958
Таврские и сарматские элементы в погребениях некрополя (восточного его участка) Неаполя Скифского // Тез. докл. IV Всесоюз. археол. студ. конф. М., 1958.

1964
Скiфськi бойовi пояси // Археологiя. 1964. Т. XVI.
Шкiрянi панцири скiфського часу // Археологiя. 1964. Т. XVII.

1965
Панцири скiфського часу // Археологiя. 1965. Т. XVIII.
Античний шолом з Посулля // Археологiя. 1965. Т. XIX.
Происхождение пластинчатого панцирного доспеха // Краткие сообщения ОГАМ – 1963. Одесса, 1965.

1966
Дослiдження Пiвденноукраïнськоï археологiчноï експедицiï // Украïнський iсторичний журнал. 1966. № 7 (в соавт. с А.М. Лесковым).
О шлеме из Нимфея // СА. 1966. № 4.
Рец.: Пятышева Н.В. Железная маска из Херсонеса. М., 1964 // СА. 1966. № 4.
История скифского оборонительного доспеха. Автореф. дис. … канд. ист. наук. Киев, 1966.

1967
Появление тяжелой конницы в степях Евразии // Тез. докл. конф. по вопросам скифо-сарматской археологии. М., 1967.
До iсторiï вiйськовоï справи в Пiвнiчному Причорномор’ï // Украïнський iсторичний журнал. 1967. №1.
Скифские курганы на Никопольщине (раскопки 1961 г.) // Записки Одесского археологического общества. Т. II (35). Одесса, 1967.
Раскопки в окрестностях Скадовска // Памятники эпохи бронзы Юга Европейской части СССР. Киев, 1967 (в соавт. с В.Н. Корпусовой, Э.В. Яковенко).
Скифский курган в Николаеве // Археологические открытия на Украине в 1965–1966 гг. Киев, 1967 (в соавт. с В.И. Никитиным).

1968
Скифский доспех. Киев, 1968.

Конское боевое наголовье первой половины XIII в. из Южной Киевщины // Славяне и Русь. М., 1968 (в соавт. с А.Н. Кирпичниковым).
Исследование скифских погребений на Керченском полуострове // Археологические открытия на Украине в 1967 г. Киев, 1968 (в соавт. с Э. В. Яковенко).

1969
Работы Краснознаменской экспедиции // АО-1968. 1969.
Коли з’явилась кольчуга у Схiднiй Європi? // Украïнський iсторичний журнал. 1969. № 9.
Важная работа по истории военного дела Закавказья // Вест. общественных наук АН Армении. 1969. № 4.
Основные итоги и задачи изучения скифского оружия // Тез. докл. II Всесоюз. конф. историков оружия. Тбилиси, 1969.

1970
Рец.: Snodgrass A. Early Greek Armour and Weapons. Edinburg, 1964 // СА. 1970. № 2.
Скiфськi кургани V ст. до н.е. поблизу м. Жданова // Археологiя. 1970. Т. ХХIII.
Погребения с оружием из некрополя Нимфея // Древности Восточного Крыма. Киев, 1970.
Описание скифских погребений в курганах Восточного Крыма // Древности Восточного Крыма. Киев, 1970 (в соавт. с В.Н. Корпусовой, Э.В. Яковенко).
О времени и месте появления тяжелой конницы в степях Евразии // Проблемы скифской археологии. МИА. 1970. № 177.
A Scythian helmet in Glasgow Art Gallery and Museum // The Antiquaries J. V. 50. P. 1. L., 1970 (with J.G. Scott).
Раскопки скифского могильника у с. Широкое // АО-1969. 1970 (в соавт. с Э.В. Яковенко).

1971
Курганы у с. Широкое // Археологические исследования на Украине в 1968 г. Киев, 1971 (в соавт. с В.Н. Корпусовой, С.И. Круц).
Скифский кинжал из Одесского музея // Археологические исследования на Украине в 1968 г. Киев, 1971 (в соавт. с Э.И. Диамант).
Античный шлем с Нижнего Поднепровья // СА. 1971. № 1.
Новые находки скифского оружия в курганах Украины // Тез. докл. III Всесоюз. конф. историков оружия. Ленинград, 1971.
Скифские курганы под Скадовском // АО-1970. 1971.
Скарби Товстоï Могили // Народна творчiсть та етнографiя. 1971. № 6 (в соавт. с Б.Н. Мозолевским).
Кто вы, скифы? // Вокруг света. 1971. № 12 (в соавт. с А.М. Лесковым и В.И. Левиным).

1972
Шолом iз збiрки Херсонського музею // Матер. XIII конф. Iнституту археологiï АН УРСР. Киïв, 1972.
Скифский царский курган Толстая Могила // АО-1971. 1972 (в соавт. с Б.Н. Мозолевским, Н.П. Зарайской).
Работы Керченской экспедиции // АО-1971. 1972 (в соавт. с В.Г. Збенович).
Зброя iз скiфського кургану Товста Могила // Результати польових археологiчних дослiджень 1970–1971 рр. на територiï Украïни. Тез. доп. Одеса, 1972.
Другий рiк робiт Краснознаменськоï експедицiï // Археологiчнi дослiдження на Украïнi в 1968 р. Киïв, 1972 (в соавт. с Э.В. Яковенко, Е.П. Бунятян).
Скiфський курган на Ворошиловградщинi // Археологiчнi дослiдження на Украïнi в 1969 р. Киïв, 1972 (в соавт. с О.П. Филатовым).

1973
Рец.: Хазанов А.М. Очерки военного дела сарматов. М., 1971 // СА. 1973. № 2.
Скифских курганы Никопольщины // Скифские древности. Киев, 1973 (в соавт. с А.И. Тереножкиным, Б.Н. Мозолевским, В.А. Ильинской).
Раскопки на юге Херсонщины // АО-1972. 1973 (в соавт. с В.Г. Збенович, Э.И. Рыбиной).
Оружие из Семибратних курганов // Скифские древности. Киев, 1973.
Рец.: Лордкипанидзе Г.А. К истории древней Колхиды. Тбилиси, 1970 // Археологiя. 1973. № 10 (в соавт. с В.А. Анохиным).

1974
Раскопки в Токмаковском районе Днепропетровской обл. // АО-1973. 1974 (в соавт. с Г.Л. Евдокимовым, А.И. Загребельным).
Рец.: Виноградов В.Б. Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время. Грозный, 1972 // Археологiя. 1974. № 13.
Рец.: Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. М., 1971 // Украïнський iсторичний журнал. 1974. № 4.

1975
Работы Краснознаменской экспедиции // АО-1974. 1975 (в соавт. с Э.И. Бреловской, С.Я. Ольговским, С.В. Полиным).
Древнейшие скифские парадные мечи // Новейшие открытия советских археологов. Тез. докл. науч. конф. Ч. II. Киев, 1975.
Греческие мечи-ксифосы // Новейшие открытия советских археологов. Тез. докл. науч. конф. Ч. II. Киев, 1975.
Оружие из Толстой Могилы // Скифский мир. Киев, 1975.

1976
Работа Краснознаменской экспедиции // АО-1975. 1976 (в соавт. с Э.И. Бреловской, С.В. Буйских, В.И. Клочко и др.).

1977
Раскопки Краснознаменской экспедиции // АО-1976. 1977 (в соавт. с А.И. Козловым, С.Я. Ольговским).
Ножны греческого меча из Ольвии // Скифы и сарматы. Киев, 1977.
Курганная группа Шевченко-II // Курганы Южной Херсонщины. Киев, 1977.
Курганная группа Широкое-II // Курганы Южной Херсонщины. Киев, 1977 (в соавт. с Е.П. Бунятян).
Курганная группа Широкое-III // Курганы Южной Херсонщины. Киев, 1977 (в соавт. с А.В. Симоненко).

1978
Рец.: Кирпичников А.Н. Военное дело на Руси в XII–XV вв. М., 1976 // Украïнський iсторичний ж. 1978. № 11.
Олексiй Iванович Тереножкин // Археологiя. 1978. № 25.
Некоторые особенности военного дела скифов // Археологические исследования на Украине в 1976–1977 гг. Тез. докл. XVII науч. конф. Института археологии АН УССР. Ужгород, 1978.
Рец.: Хазанов А.М. Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних кочевников евразийских степей. М., 1975 // Вопросы истории. 1978. № 8.

1979
Персидские акинаки и скифские мечи // Искусство и археология Ирана. М., 1979.
Скифский поход Дария // Тез. докл. VIII Всесоюз. археол. конф. М., 1979.
Скифы // Советская энциклопедия. Т.7. М., 1979.
О влиянии военного дела скифов на военное дело античных колоний Северного Причерноморья // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Матер. I Всесоюз. симпозиума по древней истории Причерноморья. Тбилиси, 1979.
О подлинности золотой пластины из Сахновки // СА. 1979. № 4 (в соавт. с В.И. Клочко).
Рец.: Кирпичников А.Н. Военное дело на Руси в XII–XV вв. М., 1976 // Археологiя. 1979. № 30 (в соавт. с О.В. Сухобоковым).
Гориты и колчаны у воинов Евразийских степей скифского времени // Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства. Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. Кемерово, 1979.
Час i мотиви пограбування скiфських курганiв // Археологiя. 1979. № 30 (в соавт. с А.М. Хазановым).
Новые находки скифского оружия в Ольвии // Исследования по античной археологии Северного Причерноморья. Киев, 1979 (в соавт. с А.С. Русяевой).

1980
Скифские боевые топоры (типология и происхождение) // Археологические исследования на Украине в 1978–1979 гг. Тез. докл. XVIII науч. конф. Ин-тута археологии АН УССР. Днепропетровск, 1980.
О серийном производстве парадного оружия скифского времени в античных центрах Северного Причерноморья // Проблемы античной истории и классической филологии. Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. Харьков, 1980.
Скiфський курган поблизу с. Днiпряни // Археологiя. 1980. № 32 (в соавт. с В.Ю. Мурзиным).
Древнейшие скифские парадные мечи (Мельгунов и Келермесс) // Скифы и Кавказ. Киев, 1980.
О средствах защиты боевого коня в скифское время // Скифы и Кавказ. Киев, 1980 (в соавт. с В.Ю. Мурзиным).
Раскопки курганов в междуречье Сулы и Супоя // АО-1979. 1980.

1981
Рец.: Мозолевський Б.М. Товста Могила. Киïв, 1979 // Вiсн. АН УРСР. 1981. № 8 (в соавт. с Г.Т. Ковпаненко).
Скифские лучники. Киев, 1981.
Раннiй залiзний вiк у виданнях наукових установ Пiвнiчного Кавказу // Археологiя. 1981. № 33 (в соавт. с Ю.В. Мурзиным, А.В. Симоненко).

1982
Поход Дария в Скифию // Древности Степной Скифии. Киев, 1982.
Курганы скифских царей: из истории исследования // Вестн. АН СССР. 1982. № 11 (в соавт. с В.Ю. Мурзиным).

1983
Скифы // Украинская советская энциклопедия. Т. 10. Киев, 1983.
Скифия // Украинская советская энциклопедия. Т. 10. Киев, 1983.
Сарматы // Украинская советская энциклопедия. Т. 10. Киев, 1983.
Рец.: Мозолевський Б.М. Товста Могила. Киïв, 1979 // Археологiя. 1983. № 43 (в соавт. с В.Ю. Мурзиным).
The Scythians 700–300 BC. L., 1983.

1984
Скифо-персидская война. Киев, 1984.
Отдел археологии раннего железного века // 50 лет Институту археологии АН УССР. Киев, 1984.
Битва при Фате и скифская тактика // Вооружение скифов и сарматов. Киев, 1984.
Парадный меч из скифского царского кургана Чертомлык // Скифо-сибирский мир (исскуство и идеология). Тез. докл. II археол. конф. Кемерово, 1984.
Деталь ножен ксифоса из Ольвии // Античная культура Северного Причерноморья. Киев, 1984.
Длинные копья скифов // Древности Евразии в скифо-сарматское время. М., 1984.
Die Skythen. Waffer und Taktik der ersten schweren Kavalerie // Deutsches Waffer J. 1984. № 9 (with H. Härke).
Die Skythen: Waffer und Taktik der ersten schweren Kavalerie (II) // Deutsches Waffer J. 1984. № 10 (with H. Härke).

1985
Оружие Ольвии VI–IV вв. до н.э. // Проблемы исследования Ольвии. Тез. докл. археол. семинара. Парутино, 1985.
Рец.: Погребова М.Н. Закавказье и его связи с Передней Азией в скифское время. М., 1984 // Историко-филол. ж. № 3. Ереван, 1985 (в соавт. с В.Ю. Мурзиным).

1986
Скифские погребальные памятники степей Северного Причерноморья. Киев, 1986 (в соавт. с С.С. Бессоновой, Ю.В. Болтриком, Н.М. Бокий и др.).
Оружие скифов // Археология УССР. Т. 2. Киев, 1986.
Оружие античных городов // Археология УССР. Т. 2. Киев, 1986.
Средства защиты боевого коня // Археология УССР. Т. 2. Киев, 1986 (в соавт. с В.Ю. Мурзиным).
Про детали шоломiв пiзньобронзовоï доби // Археологiя. 1986. № 53 (в соавт. с М.В. Горелик).
Рец.: Есаян C.Н., Погребова М.Н. Скифские памятники Закавказья. М., 1985 // Историко-филол. ж. № 4. Ереван, 1986 (в соавт. с С.В. Махортых).

1987
Парадный топор из Келермеса // Скифы Северного Причерноморья. Киев, 1987.
Скифский меч из собрания Полтавского краеведческого музея // Тез. докл. обл. научно-практической конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М.Я. Рудинского. Полтава, 1987.
Военное дело скифов // Проблемы археологии степной Евразии. Тез. докл. науч. конф. Ч. II. Кемерово, 1987.
Шлемы кубанского типа // Исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Тез. докл. областной науч. конф. Омск, 1987.
Легенда о царе Атее // Киммерийцы и скифы. Тез. докл. Всесоюз. семинара, посвящ. памяти А.И. Тереножкина. Кировоград, 1987.
А.И. Тереножкин как исследователь скифской проблемы // Киммерийцы и скифы. Тез. докл. Всесоюз. семинара, посвящ. памяти А.И. Тереножкина. Кировоград, 1987 (в соавт. с В.Ю. Мурзиным, Б.Н. Мозолевским).

1988
У истоков отечественной археологии // Тез. докл. I Правобережной краеведческой конф., посвящ. 225-летию со времени исследования Мельгуновского кургана. Кировоград, 1988.
Раскопки Анновского городища // АО-1986. 1988 (в соавт. с Н.А. Гаврилюк, М.А. Абикуловой).
Военное дело скифов (вооружение, тактика, стратегия). Дис. … докт. ист. наук (в форме науч. докл.). Киев, 1988.

1989
О “северокавказском” походе Дария в Скифию // Тез. докл. I Кубанской археол. конф. Краснодар, 1989.
Бутероль из Тиры // СА. 1989. № 2 (в соавт. с В.М. Зубарем, Н.А. Сон).
Зброя в пам’ятках схiдного Подiлля скiфського часу // Присвячується 70-рiччю Вiнницького краєзнавчого музею. Тез. доп. VII Вiнницькоï краєзнавчоï конфï. Вiнниця, 1989 (в соавт. с С.С. Бессоновой).
Битва Атея та Фiлiпа // Проблеми iсторiï та археологiï давнього населення УРСР. Тез. доп. ХХ Респуб. наук. конф. Киïв, 1989.
О военной системе скифов // Скифия и Боспор. Матер. науч. конф., посвящ. памяти акад. М.И. Ростовцева. Новочеркасск, 1989.
О локализации “Царства ишкуза” // Проблемы скифо-сарматской археологии. Тез. докл. науч. конф., посвящ. 90-летию со дня рожд. проф. Б.Н. Гракова. Запорожье, 1989 (в соавт. с В.Ю. Мурзиным).

1990
Про що нагадали фотографiï // Археологiя. 1990. № 3.
Скифские чешуйчатые шлемы // Проблемы археологии Северного Причерноморья. Тез. докл. науч. конф. Ч. II. Херсон, 1990.

1991
Скифский поход Зопириона // Проблемы археологии Северного Причерноморья. Херсон, 1991 (в соавт. с Н.А. Гаврилюк).
Катафрактарии // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н.э. – V в. н.э.). Киев, 1991.
Скифский поход Зопириона // Этнокультурные и этносоциальные процессы в конце I тыс. до н.э. – первой половине I тыс. н.э. на Юго-Западе СССР и в сопредельных регионах. Тез. докл. науч. конф. Кишинев, 1991.
Лицарi Великоï Скiфiï // Золото Степу. Археологiя Украïни. Шлезвiг, 1991.
Eisengepomzitre “Ritter” der Scythen // Gold der Steppe. Archaologie der Ukraine. Schleswig, 1991.

1992
Курганы воинов-дружинников Скифии // Киммерийцы и скифы. Тез. докл. науч. конф. Мелитополь, 1992.
Передскiфський бронзовий меч з Киïвщини // Стародавнє виробництво на територiï Украïни. Киïв, 1992 (в соавт. с Д.П. Недопако).

1993
Курганы воинов-дружинников Великой Скифии // Първи Международен симпозиум “Севтополис”. Надгробните могили в Югоизточна Европа. Казанлък, 1993.

1994
Рец.: Дударев С.Л. Из истории связей населения Кавказа с киммерийско-скифским миром. Грозный, 1991 // Археологiя. 1994. №1 (в соавт. с С.В. Махортых).
Киммерийский памятник в Присивашье // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н.э. – V в. н.э. Матер. Междунар. науч. конф. Тирасполь, 1994 (в соавт. с С.В. Махортых).
Investigations of the Scythian tumuli in the Northern Pontic Steppe // Ancient civilizations. Т. 1. Leiden, 1994.

1995
О кавказских “пекторалях” VIII–VII вв. до н.э. // РА. 1995. № 2 (в соавт. с С.В. Махортых).
Свидетели контактов // Проблемы истории и археологии Нижнего Поднестровья. Тез. докл. Белгород-Днестровский, 1995.

1996
Zu den kaukasischen “Pektoralen” des 8. bis 7. Jahrhunderts v. Chr. Ein Beitrag zur Kampfausrüstung kimmerischer Pferde // Hamburger Beiträge zur Archäologie 18 – 1991. Mainz, 1996 (with S.V. Machortych).
Рец.: Гаврилюк Н.А. Скотоводство степной Скифии. Киев, 1995 // Археологiя. 1996. № 4.

1997
Военное дело скифов. Николаев, 1997.
Исследования совместной украинско-немецкой археологической экспедиции в 1996 г. Киев, 1997 (в соавт. с Ю.В. Герц, В.Ю. Мурзиным, Р.А. Ролле и др.).

1998
Скiфо-перська вiйна // Давня iсторiя Украïни. Т. 2. Киïв, 1998.
Вiйськово-полiтична iсторiя Великоï Скiфiï V–IV ст. до н.е. // Давня iсторiя Украïни. Т. 2. Киïв, 1998.
Пiзнi скiфи // Давня iсторiя Украïни. Т. 2. Киïв, 1998 (в соавт. с Н.А. Гаврилюк, А.Е. Пуздровским).
Люботинський курган // Археологiчнi вiдкриття в Украïнi 1997–1998 рр. Киïв, 1998 (в соавт. с А.В. Бандуровским).
Сюжети “троянського циклу” на скiфських горитах // Музейнi читання. Тез. доп. наук. конф. Киïв, 1998.

1999
Рец.: Скорый С.А. Стеблев: скифский могильник в Поросье. Киев, 1997 // Археологiя. 1999. № 1.
Защитный доспех из курганов Перещепинского могильника // Исследования совместной украинско-немецкой археологической экспедиции в 1998 г. Киев, 1999.
Ахеменидские вещи из Люботинского могильника // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. Запорожье, 1999 (в соавт. с А.В. Бандуровским).
Украïнсько-нiмецьке археологiчне спiвробiтництво // Археологiя. 1999. № 3.
Защитное вооружение железного века // Охота и рыболовство. 1999. № 2.
Лук на охоте // Охота и рыболовство. 1999. № 3.
Лук в бою // Охота и рыболовство. 1999. № 4.

2000
До питання про автентичнiсть золотоï пластини з колекцiï Романовича // Музейнi читання. Тез. доп. наук. конф. Киïв, 2000.
Люботинский курган // Скифы и сарматы в VII–III вв. до н.э. М., 2000.

2001
Геродот – “отец истории” // Древний мир. 2001. № 1.
Скифо-персидская война // Древний мир. 2001. № 2.
Железный шлем из Ольвии // Ольвiя та античний свiт. Киïв, 2001 (в соавт. с Н.А. Лейпунской).

2002
Военное дело скифов // Великая Скифия. Киев; Запорожье, 2002.
Панцирь из кургана № 22 Перещепинского могильника // Мурзин Ю.В., Ролле Р.А., Герц В. и др. Исследования совместной украинско-немецкой археологической экспедиции в 2001 г. Киев, 2002.

2004
Древнейшие скифские шлемы // Вiд Кiммерiï до Сарматiï. Матер. Междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию Отдела скифо-сарматской археологии ИА НАНУ. Киев, 2004.
Комплекс уздечных принадлежностей середины I тыс. до н.э. из бассейна Ворсклы // Вiд Кiммерiï до Сарматiï. Матер. Междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию Отдела скифо-сарматской археологии ИА НАНУ. Киев, 2004 (в соавт. с С.В. Махортых, Р.А. Ролле).
Слово прощання з Анною Iванiвною Мелюковою // Археологiя. 2004. № 2 (в соавт. с С.С. Бессоновой и С.А. Скорым).
Ближневосточные сосуды из Люботинских курганов на Харьковщине // Kimmerowie, scytowie, sarmaci. Krakow, 2004.
Персидсько-мiдiйськi акiнаки чи скiфськi мечi? // Матер. VII сходознавчих читань А.Ю. Кримського. Киïв, 2004.
Северо-Восточный участок вырубных склепов Неаполя Скифского // У Понта Евксинского (памяти П.Н. Шульца). Симферополь, 2004 (в соавт. с А.Е. Пуздровским).
Работы на Бельском городище и в его округе // Археологичнi вiдкриття в Украïнi 2002–2003 рр. Киïв, 2004 (в соавт. с В.П. Белозором, Ю.В. Герц, С.В. Махортых и др.).
Исследования совместной Украинско-Немецкой археологической экспедиции в 2003 г. Киев, 2004 (в соавт. с В.П. Белозором, Ю.В. Герц, С.В. Махортых и др.

2005
Исследования совместной Украинско-Немецкой археологической экспедиции в 2004 г. Киев, 2005 (в соавт. с В.П. Белозором, Ю.В. Герц, С.В. Махортых и др.).
Раскопки Украинско-немецкой экспедиции на Бельском городище и в его округе // Археологичнi вiдкриття в Украïнi 2003–2004 рр. Киïв, 2005 (в соавт. с В.П. Белозором, Ю.В. Герц, С.В. Махортых и др.).

2006
Комплекс кiнського спорядження середини I тис. до н.е. з басейну Ворскли // Бiльське городище та його округа. Киïв, 2006 (в соавт. с С.В. Махортых, Р.А. Ролле).
Die Schutzwaffen der Skythen // Prähistorische Bronzefunde. Ab. III. Bd. 2. Mainz, 2006.

(За бібліографією, складеною С.А. Скорим и А.В. Симоненко.
Российская археология, 2007, № 3, на сайті:
http://annales.info/sbo/bibliogr/chernenko.htm).

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї