Історія давньої зброї. Дослідження 2020

Історія давньої зброї. Дослідження 2020: збірник наукових праць / К.: Інститут історії України НАН України. – К.: ВД «Стилос», 2023. – 387 с.
Мова: українська, англійська, російська.
Завантаження: Так

Збірник наукових праць укладено на основі матеріалів Четвертої міжнародної зброєзнавчої конференції, яка відбулася у м. Київ (Україна) 3-4 листопада 2020 р.

Редакційна колегія:
д.і.н., проф. М. Ф. Дмитрієнко (голова), д.і.н., проф., член-кор. НАН України Г. В. Боряк, к.і.н. Д. В. Тоїчкін, д.і.н. В. В. Томoзов, к.х.н. В. М. Прокопенко, к.і.н. О. О. Попельницька.

Упорядник:
к.і.н. Д. В. Тоїчкін

Рецензенти:
д.і.н., проф., член-кор. НАН України О. П. Реєнт;
д.і.н. Т. В. Чухліб;
д.і.н. проф. І. Н. Войцехівська.

ЗМІСТ

Денис Тоїчкін. ІV Міжнародна конференція з історії зброї у Києві.

Denys Toichkin. Fourth International Conference on the History of Arms and Armor in Kyiv.

Ioannis Bellas. Sealing Issues on Projectiles in the Late Classical and Hellenistic Periods.
Іоанніс Беллас. Дослідження символіки та епіграфіки на стародавній метальній зброї Пізнього Класичного та Елліністичного періодів.

Leon Bošnjak. Medieval Knobbed Maces of the Arms and Armour
Collection of the Croatian History Museum.
Леон Бошняк. Середньовічні булави у колекції зброї
Хорватського історичного музею.

Александр Болдирев, Тадеуш Грабарчик. Озброєння козацької роти Бернарда Претвича в 1557 році.
Aleksander Boldyrew, Tadeusz Grabarczyk. Armament of the Bernard Pretwicz Сossack Unit in Year 1557.

Лариса Дідора. Пістолети декабриста Сергія Муравйова-Апостола у колекції Національного музею історії України.
Larisa К. Didora. Pistols of Sergiy Muravyov-Apostol in Collection
of the National Museum of History of Ukraine.

Girija Dudhat. Structure and Significance of Curved Sword During
Mughal Period (1526 СЕ–1707 СЕ) in India.
Гіріджа Дудхат. Tипологія і значення зброї з кривим клинком
у період Великих Моголів в Індії.

Дмитро Димидюк. Середньовічний наконечник списа
у формі тризубця з Ані.
Dmytro Dymydyuk. Medieval Spearhead in the Form of Trident from Ani.

Kaveh Farrokh. Military Interactions between the Neo-Assyrian Army and Ancient Iranian Peoples: Implications for the development of Cavalry Warfare.
Каве Фаррох. Військова взаємодія між новоасирійською армією
та давньоіранськими народами: наслідки розвитку кавалерійської війни.

Anna Feuerbach. Secrets of the ULBFERHT Swords: Solved.
Aнна Феєрбах. Секрети мечів ULFBERHT: розгадка.

Ivan Fukalov. Armament and Hostilities of the British-Indian Military
Mission, Detachments of the Basmachi and White Guards
in Central Asia against the Red Guard in 1918-1919
Іван Фукалов. Озброєння та бойові дії британсько-індійської
військової місії, загонів басмачів і білогвардійців
у Середній Азії проти Червоної гвардії в 1918-1919 рр.

Олег Ганський. Озброєння і обладунки “затяжної” кінної
роти Струся з 1501 р.
Oleh Hanskyi. Arms and Armour in the Mercenary Company
of Captain Strus from Year 1501.

Андрій Харук, Мар’яна Верхотурова-Коновалова. Навчальний
курс “Історія озброєння та військової техніки” в Національній Академії Сухопутних Військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного
Andrij Kharuk, Mariana Verkhoturova-Коnovalovа. Lecture Course “History of Armaments and Military Equipment” in the Hetman
Petro Sahaidachnyi National Army Academy.

Сырым Хасенов, Серик Абдрахманов. Коллекция холодного
оружия в зале “Асыл Мұра” Национального музея Республики Казахстан.
Syrym Khasenov, Serik Abdrakhmanov. Collection of Cold Weapons in the Hall “Asyl Mura” National Museum of the Republic of Kazakhstan.

Manouchehr Moshtagh Khorasani. Goharnāmeh [Book of Jewels]
by Mohammad ben Mansur and its Relevance for the Study of Crucible Steel.
Манучегр Моштаг Хорасані. Гохарнаме [Книга коштовностей]
Мохаммада бен Мансура та її значення для вивчення тигельної сталі.

Manouchehr Moshtagh Khorasani, Nima Arjmandi. Physical and Material Analysis of Highly Curved Iranian Sabers.
Манучегр Моштаг Хорасані, Німа Арджманді. Фізичний та матеріалознавчий аналіз викривлених іранських шабель.

Piotr Kotowicz, Marcin Wołoszyn, Aldona Garbacz-Klempka,
Piotr Jurecki. From the West to the East. A Unique Medieval Sword Scabbard Chape from Czermno-Cherven’ (Poland).
Пьотр Котовіч, Марцін Волошин, Альдона Гарбач-Клемпка, Пьотр Юрецкі. Із Заходу на Схід. Унікальний наконечник піхов меча з Черемно-Червеня (Польща).

Григорій Лупаренко. Залізна сокира-кельт із колекції Державного політехнічного музею.
Grigory Luparenko. Ferrous Axе-Celt from the Collection
of the State Polytechnic Museum.

Олег Мальченко. Гарматні стволи XV-XVIII ст., як феномен комунікації.
Oleh Malchenko. Cannon Barrels 15-18 cc. as a Phenonenon of Communication.

Олена Попельницька. Арбалети XVI-XVIIІ ст. із зібрання
Національного музею історії України.
Оlena Popelnytska. Crossbows of the 16-18 cc. in the Collection
of the National Museum of History of Ukraine.

Денис Тоїчкін. Два перначі з приватної колекції.
Denys Toichkin. Two Maces from the Private Collection.

Денис Тоїчкін, Дмитро Горячкін, Глеб Ковальов.
Японська зброя з приватних колекцій в Національному військово-історичному музеї України.
Denys Toichkin, Dmytro Gоryachkin, Gleb Kovaliov.
Japanese Weapons from the Private Collections in the National Military Historical Museum of Ukraine.

Олена Шевченко, Богдан Скопненко. Шабля польського
офіцера Адама Свежавського з колекції Національного
музею історії України.
Olena Shevchenko, Bogdan Skopnenko. Saber of the Polish Officer Adam Świeżawski in the Collection of the National
Museum of History of Ukraine.

Андрей Шулаеу. Вексиллологический комплекс военного флота Речи Посполитой времен правления Жикгимонта
и Владислава Вазов в 1-й половине XVII в.
Andrey Shulaeu. The Vexillological Complex of the Military Fleet
of Rech Pospolitaya under the Rules of Zhykgimont and Wladyslaw Wasa in the 1st half of the 17 c.


Genre: Збірники
Series: Історія Давньої Зброї | Subjects: Журнали та збірники статей