Історія давньої зброї. Дослідження 2018

Історія давньої зброї. Дослідження 2018: збірник наукових праць Третьої міжнародної зброєзнавчої конференції (Київ, 12-14 червня 2018 р.). – К.: Інститут історії України НАНУ, 2020. – 412 с.
Мова: українська.
Завантаження: Так

або
ПЕРЕЙТИ ДО АНОТОВАНОГО СПИСКУ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ ОКРЕМИХ СТАТЕЙ З ІСТОРІЇ ЗБРОЇ В ЦЬОМУ НОМЕРІ

Збірник наукових праць укладено на основі матеріалів Третьої міжнародної зброєзнавчої конференції, що відбулася
у м. Київ (Україна) 12-14 червня 2018 р.

Редакційна колегія: д.і.н., проф. М. Ф. Дмитрієнко (голова), д.і.н., проф., член-кор. НАН України Г. В. Боряк, к.і.н. Д. В. Тоїчкін, к.і.н. В. В. Томoзов, к.х.н. В. М. Прокопенко, к.і.н. О. О. Попельницька.
Упорядник: к.і.н. Д. В. Тоїчкін
Рецензенти: д.і.н., проф., член-кор. НАН України О. П. Реєнт; д.і.н. Т. В. Чухліб; д.і.н. проф. І. Н. Войцехівська.

ЗМІСТ

Денис Тоїчкін. ІІІ Міжнародна конференція з історії зброї у Києві
Denys Toichkin. Third International Conference on the History
of Arms and Armor in Kyiv

Катерина Валентирова. Клинкова зброя Манесського кодексу: паралелі в археологічному матеріалі з території України.
Kateryna Valentyrova. Edged Weapons of the Codex Manesse: Analogies in Archaeological Materials from the Territory of Ukraine.

Ігор Возний. Зброя ХІІ – першої половини ХІІІ ст. ударно-рубаючої та ударно-дроблячої дії з теренів північної Буковини.
Ihor Vozny. Strike-Slashing and Strike-Pounding Weapons of the 12th – Half of the 13th Century on the Territory of Northern Bukovyna.

Андрей Голубев. К вопросу о возможностях использования некоторых категорий раннесредневекового вооружения в качестве этнокультурного маркера.
Andriy Holubiev. To the Question of the Possibilities of Using
Some Categories of the Early Medieval Arms as Ethnocultural Marker.

Володимир Гуцул. Бойовий молот (hache) у рицарських турнірних поєдинках в Західній Європі першої половини XV ст.
Volodymyr Hutsul. Poll-axe (hache) in Chivalric Single Combats in Western Europe in the Early 15 Century.

Виктор Клёнкин. Старый кортик из Китая.
Victor Klyonkin. An Old Dirk from China.

Олексій Кльонкін, Андрій Панів, Денис Тоїчкін.
Пам’яті Віктора Кльонкіна.
Oleksii Klyonkin, Andriy PANIV, Denys Toichkin.
In Memory of Victor Klyonkin.

Пйотр H. Котовіч. Стан та перспективи досліджень
пізньосередньовічного озброєння Червоної Русі.
Piotr N. Kotowicz. The State and Prospects of Research of the Late Medieval Arms and Armour from Red Ruthenia.

Тамара Кондратенко, Наталія Кондратенко, Роман Прохватіло. Кремінні мисливські рушниці ХVІІІ століття зі зброярської збірки Полтавського краєзнавчого музею
імені Василя Кричевського
Tamara Kondratenko, Nataliya Kondratenko, Roman Prokhvatilo.
Flintlock Hunting Rifles of the 18th Century in the Vasyl
Krychevsky Poltava Local Lore Museum Collection.

Олег Мальченко. Львівські гармати-симулякри ХІХ ст., як породження культури кітчу.
Oleh Malchenko. Lviv 19 c. Guns-Simuliacres as a Breed of Kitch Culture.

Олег Мальченко, Денис Тоїчкін. Віртуальний музей української
історичної зброї XV–XVIII ст.
Oleh Malchenko, Denys Toichkin. Virtual Museum of Ukrainian
Historical Weapons of the 15-18th centuries.

Ірина Марголіна. Святе воїнство у живописі Кирилівської церкви Києва.
Iryna Marholina. Holy warriors in the paintings of the Cyril
Church of Kyiv.

Валентина Нестеренко. Шолом і кольчуга в експозиції
Черкаського обласного краєзнавчого музею.
Valentyna Nesterenko. Helmet and Mail in Exposition
of Cherkassy Local Lore Museum.

Надія Нікітенко. Світські фрески Софії Київської: історичний
контекст і «сюжети зі зброєю».
Nadiya Nikitenko. Mundane Frescos of St. Sophia of Kyiv:
Historical Context and «Plots are With Weapon».

Людмила Палий. Меч группы «INGELRI»: интерпретация надписей на клинке и поправки в датировке.
Liudmyla PalIi. An «INGELRI» Sword from the Lviv Historical
Museum: Interpretation of the Blade Inscriptions and Dating Corrections.

Артем Папакін. Озброєння дружини перших П’ястів (Х ст.).
Artem Papakin. Arms of the Early Piasts Retinue, 10th Century.

Олена Попельницька. Японські мечі XVIII–ХІХ ст. у зібранні Національного музею історії України.
Оlena Popelnytska. Japanese Swords of the 18th–19th Centuries
from the Collection of the National Museum of the History of Ukraine.

Володимир Прокопенко. Короткий огляд функціональних накладок для підвісу сагайдаку з пласким колчаном
Volodymyr Prokopenko. A Short Review of Functional Plaques
for Fastening of the Sahajdak With a Flat Quiver.

Володимир Прокопенко, Святослав Сичевський.
Нові знахідки нагелів від кордів з території України.
Volodymyr Prokopenko, Sviatoslav Sychevs’kyj. New Findings
of the Kord Nagels (late medieval cold weapons) in Ukraine.

Михайло Філоненко. Колекція ручної короткоствольної вогнепальної зброї у фондозбірні Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс.
Mykhailo Filonenko. Collection of Hand-held Short-barreled Firearm in the Fund Collection of the National Museum of the History of Ukraine in the Second World War.

Володимир Шевченко. Шашки майстра Османа Омарова із колекції Національного музею історії України.
Volodymyr Shevchenko. Shashka of Osman Omarov in the Collection of the National Museum of History of Ukraine.

Олена Шевченко. Старожитності козацької доби Чернігівського
історичного музею в збірці Національного музею історії України.
Olena Shevchenko. Antiquities of the Cossack Period of the Chernihiv Historical Museum in the Collection of the National
Museum of History of Ukraine.

Олег Шиндлер. До питання про поширення шишаків
у Центральній та Східній Європі в XV-XVI ст.
Oleg Schindler. To the Question on the Distribution of Shishaks
in Central and Eastern Europe in the 15th and 16th Centuries.


Genre: Збірники
Series: Історія Давньої Зброї | Subjects: Журнали та збірники статей