Історія давньої зброї. Дослідження 2016

Історія давньої зброї. Дослідження 2016: зб. наук. пр. / Упорядник Д. Тоїчкін; Інститут історії України НАН України. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2017. – 476 с.

Збірник наукових праць укладено на основі матеріалів Другої міжнародної зброєзнавчої конференції, що відбулася
у м. Київ (Україна) 16–18 травня 2016 р.
Редакційна колегія: д.і.н., проф. М. Ф. Дмитрієнко (голова), д.і.н., проф., член-кор. НАН України Г. В. Боряк, к.і.н. Д. В. Тоїчкін, к.і.н. В. В. Томoзов, д.ф.н. М. М. Хорасані, к.х.н. В. М. Прокопенко, к.і.н. Я. О. Іщенко.
Упорядник: к.і.н. Д. В. Тоїчкін.
Рецензенти: д.і.н., проф., член-кор. НАН України О. П. Реєнт; д.і.н. Т. В. Чухліб; д.і.н. проф. І. Н. Войцехівська.

ЗМІСТ:

ЧАСТИНА I
PART I: INTERNATIONAL
Denys Toichkin. Second International Research Conference on the History of Arms and Armor in Kyiv, Ukraine
Денис Тоїчкін. Друга міжнародна конференція з історії зброї у Києві    8
Denis Cherevichnik. To the Question of the Origin of Yataghan
Деніс Черевічнік. До питання походження ятагану    19
Denis Cherevichnik. To the Issue of the Purpose of the Folding Khazar Sickle
Деніс Черевічнік. До проблеми призначення хазарських серпів    37
Bede Dwyer. Archers and Horses
Беде Двейр. Лучники й коні    53
Anna Feuerbach, Thomas Hanley. «Ulfberht» Blades:
New Answers to Old Questions
Анна Фейрбах, Том Хенлі. Клинки «Ulfberht»:
нові відповіді на старі питання    75
Manouchehr Moshtagh Khorasani. An Interpretation of Archery techniques in Persian Archery Manuals: A Practical Application
Манучегр Моштаг Хорасані. Інтерпретація технік стрільби з луку  у перських літописах: практичний аспект    84
Manouchehr Moshtagh Khorasani. Analysis of Persian Shamshir
Манучегр Моштаг Хорасані. Аналіз перського шамшира    102
Iaroslav Lebedynsky. From Sarmatia to Gaul: Three Presumably
Alan «Notched Blades» Found in France
Ярослав Лебединський. Від Сарматії до Галії: три ймовірно
аланські «клинки з вирізами», знайдені у Франції    119
Andrea Lupo Sinclair. Historical Overview of the Progression of Fencing and Fighting Systems in Italy Compared to the Development of the Weapons and Social Context
Андреа Лупо Синклер. Еволюція фехтувальної та бійцівської
системи в Італії у зв’язку з розвитком зброї та соціальним
контекстом: історичний огляд    134
Oleh Malchenko. Two Captured Cannons from the Starodub Regiment
Illustrated in P. J. Thelott’s Album, the Beginning of the 18th Century
Олег Мальченко. Дві трофейні гармати Стародубського полку
з альбому Ф. Я. Телотта початку XVIII ст.    157
Denys Toichkin. Sabers of Hetman Ivan Mazepa:
Relic from the State Hermitage Museum (Russia)
Денис Тоїчкін. Шаблі гетьмана Івана Мазепи:
зразок з музею Державного Ермітажу (Росія)    174
Иракли Бакрадзе, Вахтанг Кизириа. О некоторых особенностях
серебряного оформления западногрузинских палашей
Irakli Bakradze, Vakhtang Kiziria. About Some Peculiarities
of Silver Decorations of the West Georgian Broadswords    187
Юрий Бохан. Еще раз к вопросу об особенностях вооружения
белорусских земель Великого Княжества Литовского в конце XIV–XV вв.
Yury Bokhan. To Question the Features of Armaments of Belarusian
Lands of Grand Duchy of Lithuania in the End of 14-15th Centuries    205
Мікалай Плавінскі. Заснавальнік беларускага зброязнаўства
Mikalay Plavinsky. The Founder of Belarussian Weaponology
(In the Memory of Yury Bokhan)    226
Владимир Гусынин, Владимир Прокопенко. «Обоймы
с плечиками» – один из типов обойм сабельных ножен XIII–XIV вв.
Vladimir Gusynin, Vladimir Prokopenko. «Scabbard Mounts with Hangers» – One Type of Scabbard Mounts of Saber from the 13-14th Centuries    230
Владимир Прокопенко. «Обоймы с крылышками» –
один из типов обойм сабельных ножен XV–XVIII в.
Vladimir Prokopenko. «Scabbard Mounts with Wings» – One Type
of Scabbard Mounts of Saber from the 15-18th Centuries    245
ЧАСТИНА II
PART II: UKRAINIAN
Денис Тоїчкін. ІІ Міжнародна конференція з історії зброї та озброєнь
Denys Toichkin. Second International Conference on the History
of Arms and Armor    288
Олексій Бакалець. Зображення холодної зброї на європейських
монетах ХІV – середини ХVІІ ст. із скарбів Поділля
Oleksiy Bakalets. The Pictures of Bladed Weapons on the European
Coins of 14th – to the Middle of 17th Centuries of Podolia’s Treasures    295
Мар’яна Верхотурова. Чавунні мортири xvii ст. з колекції
Львівського історичного музею
Mariana Verkhoturova. Collection of Mortars in the Lviv Historical Museum    308
Володимир Індутний, Ніна Мережко, Денис Тоїчкін. Товарознавча характеристика антикварної холодної зброї на ринку України
Volodymyr Indutny, Nina Merejko, Denys Toichkin.
Commodity Characteristics of Antique Cold Steel in Ukraine    323
Тамара Кондратенко, Роман Прохватіло. Колекційна збірка зброї Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського: історія створення та перспективи розвитку
Tamara Kondratenko, Roman Prokhvatilo. The Weapon Collection
in the Vasyl Krychevsky Poltava Local Lore Museum: History of Creation and Perspective of Development    338
Артем Папакін. Шоломи в контексті східних контактів Русі
та Польщі (Х – початок ХІ ст.)
Artem Papakin. The Helmets in the Context of the Eastern Contacts
of Ruthenia and Poland (10th – Early 11th Century)    351
Сергій Пивоваров, Віталій Калініченко, Микола Ільків. Нові знахідки предметів середньовічного озброєння з Рухотинського городища (уроч. Корнешти)
Serhij Pyvovarov, Vitalij Kalinichenko, Mykola Il’kiv. New Finds
of Medieval Weapons from Ruhotyn Hillfort (Korneshty).    367
Олена Попельницька. Півдоспіх Франциска Медичі другої
половини XVI ст. та італійські лати вершника початку XVII ст.
у зібранні Національного музею історії України
Olena Popelnytska. Armor of Francesco de Medici of the Second Half
of the 16th century and Armor of an Italian Rider of the Early 17th
century in the Collection of the National Museum of History of Ukraine    382
Олена Походяща. Зображення холодної зброї на князівських портретах з Вишневецького замку
Olena Pohodiashcha. The Portrayal of Cold Steel
on the Prince Family Portraits from the Vishnevetskiy Castle    399
Святослав Сичевський, Юлія Безкоровайна, Володимир Прокопенко.
Корди: пізньосередньовічна холодна зброя з нових надходжень
Національного музею історії України
Sviatoslav Sychevs’kyj, Yuliia Bezkorovaina, Volodymyr Prokopenko.
Kords: Late Medieval Cold Weapons from the New Acquisitions
of the National Museum of Ukraine    407
Олексій Сокирко. Гарматний парк Лівобережної Гетьманщини
першої половини – середини XVIII ст.
Oleksij Sokyrko. Cannon Park of the Left-Bank Cossack Hetmanate
in the First Half – to the Middle of the 18th Century    416
Святослав Терський, Олександр Стрельченко. Мечі з Белза
в збірці Львівського історичного музею
Alexander Strelchenko, Svyatoslav Tersky. Swords
from the City of Belz Kept in the Lviv Historical Museum    431
Олена Шевченко. Призова шабля в колекції
Національного музею історії України
Оlena Shevchenko. The Prize Shashka in the Collection
of the National Museum of History of Ukraine    451
Олександр Шелехань Хронологічна колонка двосічної клинкової
зброї скіфського часу (за матеріалами пам’яток лісостепу)
Оleksandr Shelekhan. Chronological Column of the Scythian
Double-Edged Bladed Weapon (on the Materials from the Forest-Steppe)    458


Genre: Збірники
Series: Історія Давньої Зброї | Subjects: Журнали та збірники статей

Залишити відповідь