Канали постачання в українські землі клинкової зброї та матеріалів…

SID-2015Тоїчкін Д. В. Канали постачання в українські землі клинкової зброї та матеріалів для місцевого виготовлення клинків XVII – перша половина XVIII ст. // Спеціальні історичні дисци­пліни: питання теорії та методики. Число 11. Зб. на­у­к. праць: У 2-х част. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2004. – Т. 1. – С. 176-186. PDFknopki-little

Продовжувати читання Канали постачання в українські землі клинкової зброї та матеріалів…


Genre: Історія зброярського виробництва (C), Міждисциплінарна проблематика у зброєзнавстві (гуманітарна) (C), Регіони: Україна
Subjects: Статті

Поклади в Україні залізної руди, придатної для виготовлення холодної зброї

SID-2015Тоїчкін Д. В. Поклади в Україні залізної руди, придатної для виготовлення холодної зброї (XVII-XVIII ст.) // Історико-географічні дослідження в Україні. Число 7. Зб. на­у­к. праць. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2004. – С. 118-135. PDFknopki-little

Продовжувати читання Поклади в Україні залізної руди, придатної для виготовлення холодної зброї


Genre: Історія зброярського виробництва (C), Регіони: Україна
Subjects: Статті

Останні штрихи до історичного портрету Іллі Муромця, святого Києво-Печерської лаври

SID-2015Тоїчкін Д. В., Хведченя С. Б. Останні штрихи до історичного портрету Іллі Муромця, святого Києво-Печерської лаври // Історико-географічні дослідження в Україні. Число 6. Зб. на­у­к. праць. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2003. – С. 136-150. PDFknopki-little


Genre: Міждисциплінарна проблематика у зброєзнавстві (гуманітарна) (C), Регіони: Україна, Реставрація та реконструкція (C)
Subjects: Статті

Про­бле­ми те­р­мі­но­ло­гії, по­ня­тій­но­го апа­ра­ту та огляд ти­по­ло­гій кли­н­ко­вої збро­ї

SID-2015Тоїчкін Д. В. Про­бле­ми те­р­мі­но­ло­гії, по­ня­тій­но­го апа­ра­ту та огляд ти­по­ло­гій кли­н­ко­вої збро­ї // Спе­ці­а­ль­ні іс­то­ри­ч­ні ди­с­ци­п­лі­ни: пи­тан­ня те­о­рії та ме­то­ди­ки. Число 6. Зб. на­у­к. праць та спо­га­дів па­м’я­ті В.О­.­За­м­лин­сь­ко­го: У 2-х част. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2001. – Ч. 1. – С. 224-245. PDFknopki-little


Genre: Вивчення холодної зброї та спорядження (C), Методологія, термінологія та історія зброєзнавства, навчальні матеріали (C)
Subjects: Статті

До­слі­джен­ня центрів ви­ро­б­ни­ц­т­ва хо­ло­д­ної сі­ч­ної зброї в Укра­ї­ні ХVІІ ст.

SID-2015Тоїчкін Д. В. До­слі­джен­ня центрів ви­ро­б­ни­ц­т­ва хо­ло­д­ної сі­ч­ної зброї в Укра­ї­ні ХVІІ ст. // Іс­то­ри­ко-­ге­о­г­ра­фі­ч­ні до­слі­джен­ня в Укра­ї­ні. Число 5. Зб. на­у­к. праць. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2001.– С. 61-94. PDFknopki-little


Genre: Історія зброярського виробництва (C), Регіони: Україна
Subjects: Статті