ТОЇЧКІН Денис

ToiТОЇЧКІН Денис Віталійович (22.06.1968, м. Київ) – дослідник спеціальних історичних дисциплін. 1995 закінчив іст. фак-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. 1998–2002 – аспірант, 2002–2005 – молодший науковий співробітник відділу спеціальних історичних дисциплін Ін-ту історії України НАН України. У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни „Українська шабля XVII-XVIII ст. як історичне джерело: витоки, джерело, виготовлення та поширення (за матеріалами музейних колекцій України)”. Від 2005 – науковий співробітник, від 2007 – старший науковий співробітник відділу спеціальних історичних дисциплін.  2009 р. Д. В. Тоїчкіну присвоєно звання старшого наукового співробітника.


ОСНОВНІ ПРАЦІ

МОНОГРАФІЇ
Тоїчкін Д. В. Козацька шабля XVII–XVIII ст.: історико-зброєзнавче дослідження. – К.: Стилос, 2007. – 368 с. Сторінка та повний текст

Тоїчкін Д. В. Клинкова зброя козацької старшини XVI — першої половини ХІХ ст.: проблеми атрибуції та класифікації / Денис Тоїчкін; Інститут історії України НАН України. — К.: Ін-т історії України НАНУ, 2013. — 464 с. Сторінка та текст книги

СТАТТІ
 1. Тоїчкін Д. В. Хо­ло­д­на зброя, як скла­до­ва ком­пле­к­су укра­ї­н­сь­ко­го ко­за­ць­ко­го озбро­єн­ня XVII ст.: осо­б­ли­во­с­ті та про­бле­ми фо­р­му­ван­ня // Спе­ці­а­ль­ні іс­то­ри­ч­ні ди­с­ци­п­лі­ни: пи­тан­ня те­о­рії та ме­то­ди­ки. Число 5. Зб. на­у­к. праць на по­ша­ну ака­де­мі­ка В.А­.­С­мо­лі­я: У 2-х част. – К.: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2000. – Ч. 1. – С.115-128. Повний текст
 2. Тоїчкін Д. В. До­слі­джен­ня центрів ви­ро­б­ни­ц­т­ва хо­ло­д­ної сі­ч­ної зброї в Укра­ї­ні ХVІІ ст. // Іс­то­ри­ко-­ге­о­г­ра­фі­ч­ні до­слі­джен­ня в Укра­ї­ні. Число 5. Зб. на­у­к. праць. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2001.– С. 61-94. Повний текст
 3. Тоїчкін Д. В. Про­бле­ми те­р­мі­но­ло­гії, по­ня­тій­но­го апа­ра­ту та огляд ти­по­ло­гій кли­н­ко­вої збро­ї. // Спе­ці­а­ль­ні іс­то­ри­ч­ні ди­с­ци­п­лі­ни: пи­тан­ня те­о­рії та ме­то­ди­ки. Число 6. Зб. на­у­к. праць та спо­га­дів па­м’я­ті В.О­.­За­м­лин­сь­ко­го: У 2-х част. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2001. – Ч. 1. – С. 224-245. Повний текст
 4. Тоїчкін Д. В. З іс­то­рії ша­б­лі в Укра­ї­ні. // Український історичний журнал. – 2001. – №4. – С.81-94.
 5. Тоїчкін Д. В. Ша­б­ля як об’­єкт до­слі­джен­ня іс­то­ри­ч­но­го зброє­знав­с­т­ва: ево­лю­цій­ний ас­пект // Спе­ці­а­ль­ні іс­то­ри­ч­ні ди­с­ци­п­лі­ни: пи­тан­ня те­о­рії та ме­то­ди­ки. Число 7. Зб. на­у­к. праць.: У 2-х част. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2002. – Ч. 1. – С.78-107.
 6. Тоїчкін Д. В. Шаблі XVII-XVIII ст. з колекції Державного історичного музею ім. Д.І.Яворницького: історико-зброєзнавчий аналіз // Спеціальні історичні дисци­пліни: питання теорії та методики. Число 10. Зб. на­у­к. праць: У 2-х част. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2003. – Ч. 1. – С. 334-342.
 7. Тоїчкін Д. В. Останні штрихи до історичного портрету Іллі Муромця, святого Києво-Печерської лаври // Історико-географічні дослідження в Україні. Число 6. Зб. на­у­к. праць. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2003. – С. 136-150 (співавт. С.Хведченя). Повний текст
 8. Тоїчкін Д. В. Алебарда // Енциклопедія історії України. – К., 2003. – Т.1. – С. 63-64. Повний текст
 9. Тоїчкін Д. В. Поклади в Україні залізної руди, придатної для виготовлення холодної зброї (XVII-XVIII ст.) // Історико-географічні дослідження в Україні. Число 7. Зб. на­у­к. праць. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2004. – С. 118-135. Повний текст
 10. Тоїчкін Д. В. Канали постачання в українські землі клинкової зброї та матеріалів для місцевого виготовлення клинків XVII – перша половина XVIII ст. // Спеціальні історичні дисци­пліни: питання теорії та методики. Число 11. Зб. на­у­к. праць: У 2-х част. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2004. – Т. 1. – С. 176-186. Повний текст
 11. Тоїчкін Д. В. Козацькі шаблі в зображальних джерелах України XVII-XVIII ст. // Український історичний журнал. – 2005. – №1. – С. 180-191. Повний текст
 12. Тоїчкін Д. В. Козацькі шаблі в колекції Переяславського державного історичного музею // Історико-географічні дослідження в Україні. – К., 2005.– Число 8. – С.84-94.
 13. Тоїчкін Д. В. Шаблі іноземного походження в колекції Переяславського державного історичного музею // Спеціальні історичні дисци­пліни: питання теорії та методики. – Число 12. – Ч. 1.­ – К., 2005. – С.288-294. Повний текст
 14. Тоїчкін Д. В. Українська шабля: історичні шляхи // Історична та літературна спадщина Михайла Грушевського. Матеріали міжрегіональній науково-практичній конференції. – К., 2005. – С. 61-64.
 15. Тоїчкін Д. В. Зброєзнавство // Енциклопедія історії України. – К., 2006. – Т.3. – С.306–307. Повний текст
 16. Тоїчкін Д. В. Зброя // Енциклопедія історії України. – К., 2006. – Т.3. – С.311–314. Повний текст
 17. Тоїчкін Д. В. Українська козацька шабля XVII-XVIII ст.: морфологічні типии й осередки виробництва // Військово-історичний альманах. – Число 2 (13). – К., 2006. – С. 104-138. Повний текст
 18. Тоїчкін Д. В. Зразки козацької холодної зброї в музейних збірках: підвалини зброєзнавчого дослідження // Пам’ятки України: історія та культура. Науковий часопис. – Число 2 (155). – К., 2007. – С. 58-79. Повний текст
 19. Тоїчкін Д. В. Клинкова зброя: методологічна схема й методи дослідження // Спеціальні історичні дисци­пліни: питання теорії та методики. Число 14. Зб. на­у­к. праць: У 2-х част. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2007. – Т.1. – С. 220-240.
 20. Тоїчкін Д. В. Зброєзнавство. // Спеціальні історичні дисципліни. Довідник. – К.: Либідь, 2008. – С.265-275. Повний текст
 21. Тоїчкін Д. В. Клинкова зброя: проблеми пошуку, відбору та зовнішньої критики джерела // Клинок. – 2008. – № 5 (26). – С. 2-6. Повний текст
 22. Тоїчкін Д. В. Козацький шамшир: реальність чи гарна вигадка? (На основі іконографічних і речових джерел в українських музеях). У співавторстві з О. Галенко. // Військово-історичний альманах. – Число 2 (17). – К., 2008. – С. 126-154. Повний текст
 23. Тоїчкін Д. В. Нагородні шаблі донських козаків другої половини XVIII ст. у колекції Національного музею історії України // Військово-історичний альманах. – Число 2 (19). – К., 2009. – С.60-68. Повний текст
 24. Тоїчкін Д. В. Проблематика походження козацької зброї в українській історіографії // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. – Вип. 20. – C.323-341. Повний текст
 25. Тоїчкін Д. В. Проблеми атрибуції клинкової зброї: знахідки фігур династичних гербів шляхти Волині на клинках шабель литовського й руського походження XVII–XVIII ст. // Мат-ли Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної історико-краєзнавчої конференції [«Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії краю»], (Луцьк, 24-25 бер. 2009 р.). Вип. 30. / Центральний музей Збройних Сил України; Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки; Волинський краєзнавчий музей. – Луцьк: Центральний музей Збройних Сил України, Волинський краєзнавчий музей, 2009. – С.102-108. Повний текст
 26. Тоїчкін Д. В. Шабля Почесної варти Міністерства оборони України: до збереження національних традицій // Військова символіка держави: основні проблеми розвитку на сучасному етапі. Матеріали ХХХ науково-практичної конференції, 27 травня, 2009 р., м. Київ. – Київ, 2009. – Вип. ХХ. – С. 61-76.
 27. Тоїчкін Д. В. Класифікація та зміст сим­воліки на клинковій зброї XV–XІХст. в ук­раїнських музеях: геральдика, епіграфіка, орнаментика // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Ч. 17: зб. на­у­к. праць. – К.: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2009. – С. 149-176. Повний текст
 28. Тоїчкін Д. В. Символика и эпиграфика клинкового оружия XV–XІХ вв.: классификация, содержание, атрибуция // Антиквар. – 2010. – №3 (41). – С.76-81. Повний текст
 29. Тоїчкін Д. В. Зброя козацької старши­ни: шабля Йосипа Гладкого. // Військово-історичний альманах. – 2010. – Число 1 (20). – С. 105-117. Повний текст
 30. Тоїчкін Д. В. Зброєзнавство // Енциклопедія сучасної України. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2010. – Т.10: Гасла на літеру «З». – С.429-430. Повний текст
 31. Тоїчкін Д. В. Зброя // Енциклопедія сучасної України. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2010. – Т.10: Гасла на літеру «З». – С.435-437. Повний текст
 32. Тоїчкін Д. В. Палаш останнього гетьмана // Військово-історичний альманах. – 2011. – Число 1 (22). – С. 87-94. Повний текст
 33. Тоїчкін Д. В. Сабли Востока: вопросы типологии// Клинок – 2011. – №2 (42). – С. 26-30. Повний текст
 34. Хорасанi M. М., Тоїчкін Д. В. Перський ніж: кард / Манучегр Моштаг Хорасані, Денис Тоїчкін // Військово-історичний альманах. – 2012. – №24. – C.106–118. Повний текст
 35. Тоїчкін Д. В. До питання про походження шабель XVII cт., прикрашених християнською символікою та епіграфікою / Денис Тоїчкін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. – Число 20: Генеалогія та геральдика – К.: Інститут історії України, 2012. – С. 209-231. Повний текст
 36. Тоїчкін Д. В. Середньовічний меч як традиційна ознака військово-рицарського стану на українських землях // Військово-історичний альманах. – 2013. – Число 1-2 (25-26). – С. 38-46. Повний текст
 37. Тоичкин Д. В. Сабли Богдана Хмельницкого в коллекциях музеев Польши и Украины // Война и оружие. Труды Четвертой Международной научно-практической конференции 15-17 мая 2013 года. Ч. IV. – Санкт-Петербург: ВИМАиВС, 2013. – С. 254-270. Повний текст
 38. Тоїчкін Д. В. Клинкова зброя козацької старшини як історичне джерело: методи практичного дослідження // Кубань – Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия. – Вып. VII. Посвящается 150-летию со дня рождения Б. Д. Гринченко. – Краснодар – Киев, 2013. – C. 228-255.
 39. Тоїчкін Д., Назаренко В. Конструкція клинкової зброї з булатної сталі. Шабля й кинджал // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. зб. наук. пр. – Число 22-23. – К.: Інститут історії України, 2013. – С. 268-293. Повний текст
 40. Тоїчкін Д. В. Зброєзнавство: каталог фахових ресурсів мережі Інтернет // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. – Число 21: Електронні інформаційні ресурси. – К.: Інститут історії України, 2013. – С. 219-236. Повний текст
 41. Тоїчкін Д. В. Формування наукових уявлень про козацьку клинкову зброю: від др. пол. ХІХ ст. до сучасності // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – №784 «Держава та армія». – С. 25-34. Повний текст
 42. D. Toichkin, M. M. Khorasani. Qames and Kinjals of Persia and the Caucasus in the Modern Period: Problems of Attribution // Marlik: Persian Journal of Iranian Studies (Archaeology) – 2014. – Vol. 2 & 3, No. 5 & 6. – P. 3-20. Повний текст
 43. D. Toichkin, M. M. Khorasani. First International Research Conference on Weaponology in Kyiv, Ukraine: A Ground-breaking Start // Revista de Artes Marciales Asiáticas. – 2014. – Vol. 9(1). – P. 54-60. Повний текст
 44. Тоичкин Д. В. Две сабли балканского происхождения XVIII в. из коллекции Полтавского обласного краеведческого музея // Война и оружие. Труды Пятой Международной научно-практической конференции 14–16 мая 2014 года. Ч. IV. – Санкт-Петербург: ВИМАиВС, 2014. – С. 249-257. Повний текст
 45. Тоїчкін Д. В. Атрибуція історичної зброї в Україні: наукові тенденції та основні складові процесу // Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку. Мат-ли ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 520-річчю з дня народження Бони Сфорца та 120-річчю виходу у світ праці М. С. Грушевського «Барське староство. Історичні нариси XV-XVIII ст.», 26 вересня 2014 р. – С. 146-148.
 46. Тоїчкін Д. В. Перша міжнародна конференція з історичного зброєзнавства у Києві: початок нової традиції // Історія давньої зброї. Дослідження 2014: зб. наук. пр. / Упорядник Д. Тоїчкін; Інститут історії України НАН України; Національний військово-історичний музей України. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. – C. 12-15. Повний текст
 47. Тоїчкін Д. В. Булави й перначі на теренах України: зброя та символ влади. // Історія давньої зброї. Дослідження 2014: зб. наук. пр. / Упорядник Д. Тоїчкін; Інститут історії України НАН України; Національний військово-історичний музей України. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. – C. 227-241. Повний текст
 48. Тоїчкін Д. В. Оснащення українського козацького війська: холодна зброя // Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр. – Вип. 14. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. – С. 336-361.
 49. Тоїчкін Д. В. Геральдичні символи на зброї: проблеми ідентифікації // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. – Число 24: Генеалогія та геральдика. – К.: Інститут історії України, 2014. – С. 165-169. Повний текст
 50. Тоїчкін Д. В. Зброєзнавство: фахові ресурси мережі Інтернет. Частина 2 // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. – Число 25: Електронні інформаційні ресурси. – К.: Інститут історії України, 2015. – С. 223-238.  Повний текст
 51. Манучегр Моштаг Хорасані, Денис Тоїчкін. Табер і таберзін: перські бойові сокири в музеях України та Ірану // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Число 26–27. – К.: Інститут історії України, 2015. – С. 199-206. Повний текст
 52. Denis Toichkin and Manouchehr Moshtagh Khorasani. Arms and Armour of Hospitaller Knights vs the Ottoman Turkish Armada // Besieged: Malta 1565. A collection of papers related to the Great Siege / ed. by Maroma Camilleri.  – Vol. I. – Valetta: Malta Libraries and Heritage Malta, 2015. – P. 213-222. Повний текст
 53. Denis Toichkin and Manouchehr Moshtagh Khorasani. Arms and Armour of Hospitaller Knights vs the Ottoman Turkish Armada // Besieged: Malta 1565. A collection of papers related to the Great Siege / ed. by Maroma Camilleri.  – Vol. II. – Valetta: Malta Libraries and Heritage Malta, 2015. – P. 145-154. Повний текст
 54. Denis Toichkin and Manouchehr Moshtagh Khorasani. The Development of the Karabela Hilt on Swords and Sabers: a Comparative Study // GLADIUS – 2016. – XXXVI.  –P . 181-197. Повний текст
 55. Тоїчкін Д. В. ІІ Міжнародна зброєзнавча конференція // Український історичний журнал. — 2016. — №4. — С. 227-230. Повний текст
 56. Denys Toichkin (2017). Second International Research Conference on the History of Arms and Armor in Kyiv, Ukraine // Revista de Artes Marciales Asiáticas, 11 (2), 116-121. Повний текст
 57. Denys Toichkin. Sabers of Hetman Ivan Mazepa: Relic from the State Hermitage Museum (Russia) // History of Antique Arms. Researches 2016: Vol. I / Інститут історії України НАН України. – К.: Видавець Олег Філюк, 2017. — С. 172-184. Повний текст

Залишити відповідь

Науково-дослідний ресурс історії зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies