Рівненський обласний краєзнавчий музей, жовтень, 2015

SONY DSC

Міністерство культури України, Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, КЗ «Рівненський обласний краєзнавчий музей» Рівненської обласної ради у жовтні 2015 року проводить наукову історико-краєзнавчу конференцію, присвячену 100-річчю від дня народження визначного археолога, історика, краєзнавця та музейника доктора історичних наук Ігоря Кириловича Свєшнікова.

На конференції передбачається розглянути наступні теми досліджень:

1. Наукова спадщина І. К. Свєшнікова.

2. Археологічні дослідження Великої Волині.

3. Музейна справа – проблеми та перспективи.

4. Реставрація та консервація пам’яток історії та культури.

5. «Козацькі могили» – історія та дослідження.

6. Вивчення пам’яток козацької доби.

7. Історія та діяльність державних заповідників Волині.

Вимоги до оформлення статей збірника «Наукові записки РОКМ. Випуск XIII» 2015 р.

1. До друку приймаються статті українською мовою (ілюстрації, список ілюстрацій з підрисунковими підписами і анкетні дані автора).

2. Обсяг матеріалів – до 10 сторінок (формат А4).

3. Текст має бути набраний у текстовому редакторі Місrosoft Word for Windows, шрифт Тіmes New Roman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Формат файла Word.

4. Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а не використанням пробілів і табулятора.

5. Текст статті записується в окремий файл під назвою Призвіще.doc; в окремому файлі подається перелік ілюстрацій (Перелік.dос); ілюстрації записуються в окремі файли і розміщуються в окремій папці під назвою Рис.

6. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією.

7. Точно вказується джерело цитати.

8. Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад: [1, с, 21], [23, с. 119, рис. 5].

9. В кінці тексту подається список літератури в алфавітному порядку (оформлений згідно з вимогами державних стандартів (Бюлетень ВАК України, №3, 2008 Форма 23, С. 9-13).

10. Обов’язково подається список використаних в статті прийнятих скорочень з їх розшифруванням. Наприклад: ВЕВ – Волынские епархиальные ведомости; РОКМ – Рівненський обласний краєзнавчий музей; AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

11. Автори мають повідомити про себе такі дані:

– прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень),

– науковий ступінь, учене звання,

– місце роботи й посаду, адресу для листування,

– телефон (роб., дом., мобільний), електронну пошту.

12. У редакцію слід подавати електронну версію статті. Повинно бути:

1) файл статті під назвою Призвіще (автора);

2) папка Рис. (з файлами рисунків і фотографій);

3) файл Перелік ілюстрацій.

Оформлення поданих до статті ілюстрацій

Ілюстрації взяті з Інтернету з водяними знаками і невідповідної роздільної здатності редакцією збірника не приймаються.

1. Рисунки і фотографії повинні бути подані в електронному варіанті у форматі TIFF або JPEG щонайменше 300 dpi в окремій папці. Рисунки, роздруковані з електронного варіанту, обов’язково подавати з відповідними файлами.

2. Усі типи ілюстрацій позначають: Рис.

3. Нумерація ілюстративних матеріалів повинна бути наскрізною і послідовною, без пропусків та повторень згідно зі Списком ілюстрацій.

4. Ілюстрації повинні бути пов’язані з текстом.

5. Якщо ілюстрації мають умовні знаки – «легенду», всі вони повинні бути розшифровані в підрисунковому тексті.

За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо, відповідальним є автор.

Матеріали надсилаються до 01 червня 2015 року поштою на адресу:
Рівненський обласний краєзнавчий музей
вул. Драгоманова 19,
м. Рівне, 33028

або електронною поштою: rivnemuseum@ukr.net

Телефон для довідок: 0362 267580