Середньовічні та ранньомодерні старожитності Центрально-Східної Європи (Чернігів, 15–17.04.2016)

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка спільно з Інститутом археології НАН України запрошують Вас взяти участь в роботі ХV Міжнародної студентської наукової археологічної конференції “Середньовічні та ранньомодерні старожитності Центрально-Східної Європи”, яка відбудеться 15–17 квітня 2016р. у м. Чернігові. Прийом матеріалів до 1 березня 2016 р.

Матеріали подаються обов’язково і в електронному, і в роздрукованому варіантах.

Прийом матеріалів до 1 березня 2016 р.

Тексти в електронному вигляді надсилаються на e-mail Оргкомітету

Роздруковані матеріали надсилаються на поштову адресу Оргкомітету в двох примірниках, один з яких має бути підписаний автором та обов’язково завізований науковим керівником.

За точність наведених цитат, імен, дат, посилань, а також граматичні та стилістичні помилки відповідальність несуть автори та їхні наукові керівники. Редакція лишає за собою право без узгодження з авторами редагувати та скорочувати матеріали, корегувати назви, вилучати ілюстрації незадовільної якості.

Матеріали, що не відповідають тематиці конференції та зазначеним вимогам, Оргкомітет не розглядатиме.

Витрати на відрядження – за рахунок організації, що відряджає.

Матеріали надсилати на адресу:
к.і.н., ст. викладачу кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи Скороходу В’ячеславу Миколайовичу,
Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Пр-т Миру, 13, 14013, м. Чернігів, Україна

Тел.: (0462) 77-42-96,

e-mail: skorohod-sv@ukr.net, centrarchcn@ukr.net

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

  1. Тексти обсягом до 3 сторінок формату А4 набираються шрифтом Times New Roman. Кегль 14, інтервал 1,5.
  1. Робота може містити не більше, ніж 2 ілюстрації високої якості у форматі TIFF або JPG. Назви файлів оформлюються за шаблоном Рис. 1, Рис. 2. Окремим документом надаються підписи до ілюстрацій.
  1. Пронумерований алфавітний список літератури розміщується наприкінці статті. Роботи одного автора розташовуються у хронологічній послідовності. Посилання на літературу – відповідно до номеру у квадратних дужках із зазначенням сторінок [2, с. 5 – 7].

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Довженок В. Й. Військова справа в Київській Русі: Науково-популярний нарис. – К, 1950. – 87с.
  2. Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІАК України), ф. 57, оп. 1, спр. 147, 178 арк.
  3. Чубур А. А., Чубур Ю. Б. Середньовічне суднобудування на території Чернігівського князівства // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. – Чернігів, 2007. – С. 379 – 387.
  4. Окремим файлом додаються відомості про автора та його наукового керівника. Відомості мають містити: прізвище, ім’я, по батькові та місце навчання автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання та місце роботи наукового керівника.