Хо­ло­д­на зброя, як скла­до­ва ком­пле­к­су укра­ї­н­сь­ко­го ко­за­ць­ко­го озбро­єн­ня XVII ст…

SID-2015Тоїчкін Д. В. Хо­ло­д­на зброя, як скла­до­ва ком­пле­к­су укра­ї­н­сь­ко­го ко­за­ць­ко­го озбро­єн­ня XVII ст.: осо­б­ли­во­с­ті та про­бле­ми фо­р­му­ван­ня // Спе­ці­а­ль­ні іс­то­ри­ч­ні ди­с­ци­п­лі­ни: пи­тан­ня те­о­рії та ме­то­ди­ки. Число 5. Зб. на­у­к. праць: У 2-х част. – К.: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2000. – Ч. 1. – С.115-128. PDFknopki-little


Genre: Вивчення холодної зброї та спорядження (C), Регіони: Україна
Subjects: Статті

Залишити відповідь